دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زینب خرمک، ۱۴۰۰

رابطه شفقت به خود و خودگویی مثبت با ملال تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه ۱۲ شهر بردسکن در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

خلاصه پایان نامه (چکیده پایان نامه در حد اکثر 250 کلمه به زبان فارسی ) هدف از پژوهش بررسی رابطه شفقت به خود و خودگویی مثبت با ملال تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهر بردسکن در سال تحصیلی 1400-1399 بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم شهر بردسکن به تعداد 268 نفر شامل 5 مدرسه در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه آماری از بین 5 مدرسه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جدول مورگان استفاده شد که براساس این جدول نمونه متناسب با این جامعه، تعداد 158 دانش آموز دختر پایه دوازدهم شهر بردسکن انتخاب شدند. ابزار در این پژوهش، پرسشنامه‌های شفقت به خود ریس و همکاران (2011)، خودگویی مثبت برین تاپت و همکاران (2008) و ملال تحصیلی پکران و همکاران (2002) بود. برای جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم¬افزار SPSS24 استفاده شد. نتایج نشان داد بین شفقت به خود و ملال تحصیلی (521/0-) و بین خودگویی مثبت و ملال تحصیلی (210/0-) رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین هر دو متغیر پیش‌بین، اثر معناداری بر ملال تحصیلی داشتند؛ که سهم شفقت به خود، 37- درصد و سهم خودگویی مثبت، 47- درصد بود. واژگان کلیدی : شفقت به خود، خودگویی مثبت، ملال تحصیلی

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : شفقت به خود، خودگویی مثبت، ملال تحصیلی

M.A. Thesis:

The relationship between self-compassion and positive self-talk with academic boredom in ۱۲th grade female students of Bardaskan city in the academic year ۱۴۰۰-۹۹

Abstract(include summary, goals, executive ways and results): The aim of this study was to investigate the relationship between self-compassion and positive self-talk with academic boredom of 12th grade female students in Bardaskan in the academic year 1300-1400. The statistical population of this study consisted of all twelfth grade female students in Bardaskan, 268 people, including 5 schools in the academic year 1399-1400. Morgan table was used to select a statistical sample from 5 schools through simple random sampling method. Based on this sample table appropriate to this community, 158 twelfth grade female students in Bardaskan were selected. The instruments in this study were the Reiss et al. (2011) Self-Compassion Questionnaire, the positive self-talk questionnaire of Brin Tapt et al. (2008) and the educational boredom of Pekran et al. (2002). Pearson test and multiple regression were used to analyze the data using SPSS24 software. The test results showed that there is a significant negative relationship between self-compassion and academic boredom (-0.521) and between positive self-talk and academic boredom (-0.210). Also, both predictor variables had a significant effect on academic boredom; The share of self-compassion was -37% and the share of positive self-talk was -47%. Keywords: self-compassion, positive self-talk, academic boredom

Keywords: Keywords: self-compassion, positive self-talk, academic boredom