دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن قربانی، ۱۴۰۰

مقایسه پذیری صورت های مالی و ریسک پذیری بانک با نقش تعدیل گری اندازه ی بانک

هدف اصلی این تحقیق بررسی مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی و ریسک‌پذیری بانک با نقش تعدیلگری اندازه¬ی بانک در بانک¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش داده‌های جمع‌آوری‌شده، توسط نرم‌افزار اکسل تلخیص، طبقه‌بندی‌شده و محاسبه و درنهایت از طریق نرم‌افزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 11 بانک طی بازه زمانی 1398-1394 بررسی شد. این پژوهش از منظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش از نوعی توصیفی همبستگی می‌باشد. یافته‌ها نشان داد مورد آزمون قرار گرفت. به این منظور 11 بانک طی بازه زمانی 1398-1394 بررسی شد. این پژوهش از منظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش از نوعی توصیفی همبستگی می‌باشد. یافته‌ها نشان دادکه بین مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی و ریسک‌پذیری بانک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین اندازه بانک رابطه بین مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی و ریسک‌پذیری بانک¬های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی، ریسک‌پذیری، اندازه‌ی بانک، مدیریت ریسک

M.A. Thesis:

Financial statement comparability and bank risk_taking with the role of bank size adjustment

Abstract The main purpose of this study is to investigate the comparability of financial statements and bank risk-taking with the role of bank size adjustment in banks listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, the collected data were summarized, classified and calculated by Excel software and finally tested by Eviews and Stata software. For this purpose, software. For this purpose11 banks were surveyed during the period 1394-1398. This research isfinally tested by Eviews and Stata software. For this purpose, software. For this purpose11 banks were surveyed during the period 1394-1398. This research is a part of applied research in terms of purpose and in terms of nature and method is a descriptive correlation. The results showed that there is a significant relationship between comparability of financial statements and bank risk. The size of the bank also moderates the relationship between the comparability of financial statements and the risk-taking of banks listed on the Tehran Stock Exchange.

Keywords: Keywords: Financial Statement Comparability, Risk-taking, Bank Size, Risk Management