دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: غزال ناجی همتی تبریز، ۱۴۰۰

رابطه ی افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی در زمان پاندمی کرونا با میزان شیوع افسردگی و افکار خودکشی گرایانه در میان جوانان شهر مشهد.

چکیده: کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماری های شدیدتر مانند سندروم تنفسی خاورمیانه و سندرم حاد تنفسی را شامل می شود. با توجه به وضعیت همه گیری ویروس کووید-19، بحث آثار روانشناختی این بیماری بر بهداشت و سلامت روان افراد در سطوح مختلف جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. در شرایط پاندومی کرونا افراد تعاملات اجتماعی کمتری با یکدیگر دارند و به میزان کمتری از تاثیرات مثبت ارتباطات اجتماعی بهره می گیرند. در این شرایط ارتباط افراد غالبا بصورت مجازی و با استفاده از شبکه های مجازی صورت می گیرد. کاهش ارتباطات اجتماعی و افزایش استفاده از شبکه های مجازی بر کاهش نشاط اجتماعی تاثیر می گذارد و این بر افزایش افسردگی افراد تاثیرات منفی بر جای می گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه ی استفاده از شبکه های اجتماعی در زمان پاندمی کرونا بر میزان شیوع افسردگی و افکار خودکشی گرایانه در میان جوانان شهر مشهد می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 شهر مشهد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه افسردگی بک و افکار خودکشی گرایانه بک می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج نشان می دهد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد شهر مشهد رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و شیوع افکار خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد شهر مشهد نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، افسردگی، افکار خودکشی، کرونا

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، افسردگی، افکار خودکشی، کرونا

M.A. Thesis:

the relationship between increasing use of social networks during the corona pandemic with the prevalence of depression and suicidal ideation among young people in Mashhad.

Abstract: Coronaviruses are a large family of viruses ranging from the common cold to more severe illnesses such as Middle East Respiratory Syndrome and Acute Respiratory Syndrome. Given the prevalence of Covid-19 virus, the discussion of the psychological effects of this disease on the mental health of people at different levels of society is of great importance. In coronary heart disease, people have less social interaction with each other and enjoy less of the positive effects of social interaction. In this situation, people often communicate virtually using virtual networks. Decreased social communication and increased use of virtual networks affect the reduction of social vitality, and this has a negative effect on increasing people's depression. The aim of this study was to investigate the effect of using social networks during the corona pandemic on the prevalence of depression and suicidal ideation among young people in Mashhad. The statistical population of the present study is the students of Azad University, District 9, Mashhad. The data collection tool is Beck Depression Inventory and Beck Suicidal Thoughts. Data analysis was also performed using SPSS software. The results show that there is a significant and positive relationship between the use of social networks and depression among students of the Azad University of Mashhad. There is also a significant and positive relationship between the use of social networks and the prevalence of suicidal ideation among students of Mashhad Azad University. Keywords: social networks, depression, suicidal ideation, corona.

Keywords: Keywords: social networks, depression, suicidal ideation, corona.