دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمید مظهری، ۱۴۰۰

افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت نقش واسطه ای شهرت شرکت و تعدیل کننده صداقت مدیرعامل شرکت

چکیده این تحقیق افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت: نقش واسطهای شهرت شرکت و تعدیل کننده صداقت مدیر عامل شرکت مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد 104 شرکت طی قلمرو زمانی از ابتدای سال 1393 تا انتهای سال 1398 به مدت 6 سال با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از مدل داده های تابلویی استفاده گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، روش داده‌های ترکیبی بوده که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم افزار Eviews7 بهره گرفته ‌شده است نتایج نشان داد، افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت: نقش واسطه ای شهرت شرکت و تعدیل کننده صداقت مدیر عامل شرکت دارد. همچنین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد و شهرت شرکت تاثیرمعناداری دارد. همچنین شهرت شرکت بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد. واژگان کلیدی:افشای مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد شرکت، شهرت شرکت، صداقت مدیرعامل شرکت

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی:افشای مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد شرکت، شهرت شرکت، صداقت مدیرعامل شرکت

M.A. Thesis:

disclosing social responsibility and company performance with the mediating role of company reputation and moderating the honesty of the CEO

Abstract This study examines the disclosure of corporate social responsibility and performance: the mediating role of corporate reputation and the moderator of the CEO's honesty. The statistical population of the study is Tehran Stock Exchange companies, in which 104 companies were selected during the time period from the beginning of 1393 to the end of 1398 for 6 years with the necessary conditions. In this study, panel data model was used to test the hypotheses. The statistical method used in this study is a combined data method that was used to analyze the data Eviews7 software. Disclosure of social responsibility has a significant impact on the company's performance and reputation. Also, the company's reputation has a significant impact on the company's performance. Keywords: Disclosure of social responsibility, company performance, company reputation, honesty of the CEO Keywords: Disclosure of social responsibility, company performance, company reputation, honesty of the CEO Keywords: Disclosure of social responsibility, company performance, company reputation, honesty of the CEO Keywords: Disclosure of social responsibility, company performance, company reputation, honesty of the CEO

Keywords: Keywords: Disclosure of social responsibility, company performance, company reputation, honesty of t