دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد پویان زاد، ۱۴۰۰

ضعف کنترل داخلی، کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد زیست محیطی

چکیده امروزه حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم¬ترین مسائل مشتریان، سهام¬داران، دولت¬ها و رقبا تبدیل شده است. در این میان فشارهای جهانی، سازمان¬ها را ملزم به تولید محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست کرده است. عملکرد زیست محیطی نه تنها در راستای تقویت مشروعیت اجتماعی عمل می¬کند، بلکه منجر به مزیت رقابتی نیز می¬شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه¬ی بین ضعف کنترل¬های داخلی و کیفیت گزارش¬گری مالی با عملکرد زیست محیطی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای رسیدن به این هدف اطلاعات 140 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره¬ی پنج سال طی سال¬های 1394 تا 1398 جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون لاجیت و داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که بین ضعف کنترل¬های داخلی و عملکرد زیست محیطی رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. نتایج هم¬چنین نشان داد که بین کیفیت گزارش¬گری مالی و عملکرد زیست محیطی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. فرآیندهای داخلی یک سازمان تأثیر مهمی برعملکردهای محیطی آن دارد. ضعف کنترل¬های داخلی منجر به تضعیف عملکرد زیست محیطی شرکت¬ها می¬شود. با توجه به بالا رفتن کیفیت گزارش¬گری مالی توجه شرکت به مسائل زیست محیطی برای جلب اعتماد بیشتر و کسب سرمایه¬های موجود افزایش یافته و منجر به بهبود عملکرد زیست محیطی می¬شود. واژه¬های کلیدی: ضعف کنترل¬های داخلی،کیفیت گزارش¬گری مالی، عملکرد زیست محیطی

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: ضعف کنترل‌های داخلی،کیفیت گزارش‌گری مالی، عملکرد زیست محیطی

M.A. Thesis:

The effect of Internal Control weakness, Financial Reporting Qualityon and Corporate Environmental Performance

Abstract Today, environmental protection has become one of the most important issues for customers, shareholders, governments and competitors. Meanwhile, global pressures have forced organizations to produce environmentally friendly products and services. Environmental performance not only works to strengthen social legitimacy, but also leads to competitive advantage. The purpose of this study is to investigate the relationship between the weakness of internal controls and the quality of financial reporting with the environmental performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. To achieve this goal, the information of 140 companies active in the Tehran Stock Exchange in a period of five years during the years 2015 to 2019 was collected and analyzed using Stata software. The research method is logit regression and panel data. Based on the results of research and statistical tests, it can be said that there is a negative and significant relationship between the weakness of internal controls and environmental performance. The results also showed that there is a positive and significant relationship between financial reporting quality and environmental performance. An organization's internal processes have a significant impact on its environmental performance. Weak internal controls lead to a weakening of companies' environmental performance. Due to the increasing quality of financial reporting, the company's attention to environmental issues to gain more trust and gain existing capital will increase and lead to improved environmental performance. Keywords: Weak internal controls, quality of financial reporting, environmental performance

Keywords: Keywords: Weak internal controls, quality of financial reporting, environmental performance