دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه فریمانه ء، ۱۴۰۰

رابطه رهبری تعالی بخش و سرمایه فکری با وفاداری سازمانی مدیران مدارس شهرستان جغتای در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه رهبری تعالی بخش و سرمایه فکری با وفاداری سازمانی مدیران مدارس شهرستان جغتای در سال تحصیلی 1400-1399 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان جغتای در آن سال به تعداد 136 نفر که طبق جدول مورگان تعداد 102 نفر بصورت تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه رهبری تعالی بخش، سرمایه فکری و وفاداری سازمانی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است، در قسمت آمار توصیفی فراوانی، میانگین، میانه، مد و انحراف استاندارد متغیرها و در آمار استنباطی از آزمون رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار spss ویراست 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که بین رهبری تعالی بخش و سرمایه فکری با وفاداری سازمانی مدیران مدارس شهرستان جغتای رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. بین رهبری تعالی بخش با وفاداری سازمانی مدیران مدارس شهرستان جغتای رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. بین سرمایه فکری با وفاداری سازمانی مدیران مدارس شهرستان جغتای رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. بین رهبری تعالی بخش و سرمایه فکری مدیران مدارس شهرستان جغتای رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. واژگان کلیدی: رهبری تعالی بخش، سرمایه فکری، وفاداری سازمانی، شهرستان جغتای.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: رهبری تعالی بخش، سرمایه فکری، وفاداری سازمانی، شهرستان جغتای.

M.A. Thesis:

The relationship between excellence leadership and intellectual capital on organizational loyalty in school principals Jaghtai city in the academic year 2020-21

Abstract: The aim of this study was to identify the relationship between excellence leadership and intellectual capital with organizational loyalty of school principals in Jaghtai city in the academic year 2020-2021. In terms of purpose, This research is applied in terms of purpose and descriptive causal in terms of data collection and analysis. The statistical population included all school principals of Jaghtai city in that year with 136 people, of which 102 people were randomly selected according to Morgan table. Three questionnaires of excellence leadership, intellectual capital and organizational loyalty were used to collect information. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. In descriptive statistics, frequency, mean, median, mode and standard deviation of variables, and in inferential statistics, Pearson correlation coefficient with SPSS software. Edition 21 has been analyzed. The results showed that there is a significant positive relationship between excellence leadership and intellectual capital with organizational loyalty of school principals in Jaghtai city. There is a significant positive relationship between excellence leadership and organizational loyalty of school principals in Jaghtai city. There is a significant positive relationship between intellectual capital and organizational loyalty of school principals in Joghta city. There is a significant positive relationship between excellence leadership and intellectual capital of school principals in Jaghtai city. Keywords: excellence leadership, intellectual capital, organizational loyalty, Jaghtai city.

Keywords: Keywords: excellence leadership, intellectual capital, organizational loyalty, Jaghtai city.