دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی دیواندری، ۱۳۹۹

مسئولیت مدنی تولید کنندگان برنامه کودک در برابر آثار منفی در برابر بینندگان آن در حقوق ایران

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، که روشی که برخی حقوق‌دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته‌اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به‌عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق‌دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان‌دیده به‌عنوان شرطی از شرایط ضروری تحقق این سبب (مسئولیت مدنی) عنوان نموده است. برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. تولیدات بد و منفی برنامه ای برای کودکان می تواند به روح و روان و حتی جسم کودک تأثیر منفی بگذارد و موجب پرخاشگری و ترک تحصیل و ورود خسارت معنوی و جسمانی به کودک داشته باشد . و تولید کننده ی این برنامه ها چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی داشته باشد در برابر این اثرات منفی بر کودکان مسئولیت مدنی و حتی کیفری دارد.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، تولید برنامه کودک ، آثار منفی ، کودکان

M.A. Thesis:

Civil liability of children program producers against the negative effects of its viewers on Iranian law

Institutional civil liability to compensate and alleviate pain has been damaged. An efficient institution that, although common sense and legal logic require the existence of conditions and requirements for its consistency and proof, it seems that the way that some jurists have deemed necessary to achieve this requirement has hindered its effectiveness, is an obstacle to the realization of justice. And the spirit of law will flow in it. The element of fault that has been mentioned as one of the essential pillars of this institution by some jurists and the necessity of proving it by the injured party as a condition of the necessary conditions for the realization of this cause (civil liability). In order to prove civil liability, no liability will be realized until there is a damage, and this is stated in Article 1. of the Penal Code. م. It is inferred and the causal relationship between the act is the cause of the loss and the damage that the victim must prove in court the cause and effect relationship between the act read and the damage. Bad and negative productions of a program for children can negatively affect the soul and even the body of the child and cause aggression and dropping out of school and causing spiritual and physical damage to the child. And the producer of these programs, whether real or legal, has civil and even criminal liability for these negative effects on children.

Keywords: Civil Liability, Child Program Production, Negative Effects, Children