دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس گلی نیا، ۱۳۹۹

بررسی فقهی و حقوقی قرارداد بیمه مهریه در حقوق خانواده و مذاهب خمسه

بیمه مهریه از جمله تدابیری است که برای حاظ حق و حقوق زنان اندیشیده شده است. ای روزها شاهد ای هستیم که مهریه از ماهیت اصلی خود که گره گشایی در کار خانواده و به خصوص زن بوده، فاصله گرفته و به یکی از بزرگتری معضلات مردان و بالطبع خانواده ها تبدیل شده است . قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدته به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهدت پرداخدت آن مطدرح شود. تادیه مهریه یکی از مسائلی است که جامعه و خانواده ها نسبت به آن نگرانی دارند و بدرای رفدع اید نگرانی راهکارهای متااوتی وجود دارد. بیمه مهریه یکی از ای راهکارهاست که می تواند مشکلات ناشی از عدم تادیه مهریه را بکاهد. در ای قرارداد، در صورت حیات زوج در پایدان مددت بیمده نامده ، تمدام اصدل سرمایه بیمه نامه به صورت کامل به زوجه پرداخت می شود. هدف اصلی از نگارش ای پایان نامه شناخت دیدگاه فقهی و حقوقی در مورد قرارداد بیمه مهریه در حقوق خانواده و مقایسه با دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که به روش تحلیلی و توصیای مورد بررسی قرارگرفته المومنون « روایت ،» تجاره ع تراض « آیه ،» اوفوا بالعقود « شده است . با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه عقود ومان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمتری مبانی فقهی ،» عند شروطهم بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ورورت آن به اتبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: بیمه مهریه، قرارداد ، حقوق خانواده ، مذاهب خمسه

M.A. Thesis:

Jurisprudential and legal review of dowry insurance contract in family law and five religions

Dowry insurance is one of the measures designed to protect the rights of women. These days, we are witnessing that the dowry has moved away from its original nature, which has been untying the knot in the work of the family, especially women, and has become one of the biggest problems of men and, of course, families .Dowry insurance contract is one of the new contracts. The special problems of paying the dowry and the existence of an insurance institution caused the issue of dowry insurance to be raised as a guarantee solution for its payment. Dowry payment is one of the issues that society and families are concerned about and there are different solutions to address this concern. Dowry insurance is one of these solutions that can reduce the problems caused by nonpayment of dowry. In this contract, if the spouse lives at the end of the insurance period, the entire principal amount of the insurance policy will be paid in full to the wife.The main purpose of writing this dissertation is to know the jurisprudential and legal point of view on dowry insurance contract in family law and compare it with the point of view of Khamseh religions, which has been studied analytically and descriptively. According to the researches, the verse "Ufwa with contracts", the verse "trading on debt", the narration of "the believers on their terms", the contracts of guarantee, forgery, peace, protection and the necessity of observing justice have been studied as the most important jurisprudential principles of dowry insurance. And its legitimacy and necessity have been proven.

Keywords: Keywords: Dowry insurance, contract, family law, Khamseh religions