دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا پرستش سبزوار، ۱۴۰۰

اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل با مدیریت سود

سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک¬ها، شرکت¬های بیمه و شرکت¬های سرمایه‌گذاری هستند. این¬گونه سرمایه¬گذاران به دو دسته منفعل و فعال تقسیم¬بندی می¬شوند. سرمایه‌گذاران نهادی منفعل، استراتژی معاملاتی لحظه‌ای دارند و?برای این آن¬ها، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند. سرمایه گذاران نهادی فعال، عملکرد بلند مدت شرکت را مدنظر دارند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین سهامداران نهادی فعال و منفعل با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در 153 شرکت انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ رابطه¬ی مثبت و معناداری بین سرمایه¬گذاران نهادی فعال، منفعل و هم-چنین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود وجود دارد. از طرفی کیفیت حسابرسی رابطه¬ی بین سهامداران نهادی فعال و مدیریت سود را به¬گونه¬ای مثبت و معنادار تعدیل می¬کند، حسابرسان بزرگ¬تر نه تنها نمی-توانند رابطه¬ی بین سرمایه¬گذاران نهادی فعال بر مدیریت سود را کاهش دهد، بلکه باعث افزایش آن نیز شده است. شاید علت آن را نفوذ مالکیت نهادی فعال در هیات مدیره بتوان عنوان نمود. ولی کیفیت حسابرسی ارتباط بین سرمایه¬گذاران نهادی منفعل و مدیریت سود را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز منفی و معنادار می¬باشد، که شاید دلیل آن را در مقایسه با فرضیه¬ی چهارم عدم وجود نفوذ سهامداران نهادی در هیات مدیره و اثرگذار بر تصمیم¬های شرکت¬ها دانست.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ کیفیت حسابرسی - سهامداران نهادی فعال و منفعل - مدیریت سود

M.A. Thesis:

The adjusting effect of audit quality on the relationship between active and passive institutional shareholders with earnings management

Institutional investors are large investors such as banks, insurance companies and investment companies. Such investors are divided into passive and active categories. Passive institutional investors have an instant trading strategy and therefore the current stock price is very important and they have a short-term and transient perspective. Active institutional investors consider the long-term performance of the company. The main purpose of this study is to determine the adjustment effect of audit quality on the relationship between active and passive institutional shareholders with earnings management in the Tehran Stock Exchange. The study was conducted over a 5-year period in 153 companies. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a positive and significant relationship between active, passive institutional investors as well as audit quality with earnings management. On the other hand, audit quality moderates the relationship between active institutional shareholders and earnings management in a positive and meaningful way. Larger auditors not only can not reduce the relationship between institutional investors active in earnings management, but also increase it. Perhaps the reason is the influence of active institutional ownership on the board. But the audit quality moderates the relationship between passive institutional investors and earnings management, and the relationship is negative and significant, which may be due to the lack of influence of institutional shareholders on the board and influencing corporate decisions.

Keywords: Keywords; Audit quality - Active and passive institutional shareholders - Profit management