دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوذر حسین نژاداصل، ۱۳۹۹

بررسی فقهی و حقوقی جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات در جرائم مستوجب حد

در میان ادله ی اثبات دعوا، علم قاضی یکی از دلایلی است که می تواند در روند پرونده کیفری اثر گذار باشد این موضوع از گذشته تا حال محور بسیاری از مسائل حقوقی بوده است. با تصویب قانون مجازات 1392 و بررسی مواد مرتبط ، این موضوع این امر را نشان می دهد که علم و امتناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده در رابطه با حدود و قصاص از ابدعات قانونگذاری است، علم قاضی عبارت است از معرفت و شناخت قاضی در احراز وانتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس ویا ذهنی. در منابع فقهی معصوم (ع) می تواند براساس علم خود به هر طریقی که حاصل شده است عمل نماید و حکم صادر نمایند. اما درمورد قاضی غیر معصوم میان نقشهای شیعه در رابطه با حق ا... و حق الناس اختلاف نظر وجود دارد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز با تعبتی از قول مشهور علم قاضی را در حق اله و حق الناس پذیرفته است. جرایم مستوجب حد از جرائمی هستند که شامل حق ا... می شوند و قاضی نمی تواند بدون شکایت شاکی خصوصی حکمی صادر نماید. بر طبق قانون مجازات اسلامی این جرایم با 3 دلیل قابل اثبات هستند. 1-اقرار 2- شهادت 3- علم قاضی علمی که در اینجا مطرح شدهاست باید علم بیّن است و قاضی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید نماید. بنابراین در حقوق کیفری وخصوصاً در جرایم مستوجب حد، اعتبار علم قاضی به عنوان یک از ادله ی اثباتی مورد پذیرش است.

کلیدواژه‌ها: علم قاضی : حق ا... ؛ حق الناس؛ جرایم مستوجب حد؛ ادله اثبات دعوا

M.A. Thesis:

Jurisprudential and legal study of the status of the judge's knowledge as one of the proofs in crimes subject to hadd

Abstract Among the evidence of litigation, the knowledge of the judge is one of the reasons that can affect the process of criminal cases. This issue has been the focus of many legal issues from the past to the present. With the enactment of the Penal Code of 1392 and the review of related materials, this issue shows that the knowledge and refusal of the judge's conscience in this law along with other arguments related to limits and retribution is one of the legislative innovations. Knowledge and recognition of the judge in establishing and attributing the crime to the accused through objective and tangible or mental. In the sources of infallible jurisprudence (AS), he can act and issue a ruling based on his knowledge in any way that has been obtained. But regarding the innocent judge, there is a difference of opinion between the Shiite roles regarding the rights of the people and the rights of the people. The legislator in the Islamic Penal Code of 1392, in accordance with the famous saying, has accepted the knowledge of the judge in the right of God and the right of the people. Offenses subject to hadd are among the offenses that include rights, and the judge cannot issue a verdict without the complaint of the private plaintiff. According to the Islamic Penal Code, these crimes can be proven for three reasons. 1- Confession 2- Testimony 3- Knowledge of the judge The science presented here must be the science of evidence, and the judge is obliged to explicitly state the evidence and the UAE between the document of his science. Therefore, in criminal law, and especially in crimes subject to hadd, the validity of the judge's knowledge is accepted as one of the evidence.

Keywords: Judge Science: Right A ...; The right of the people; Crimes subject to hadd; Proof of litigation