دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرجان ابارشی، ۱۴۰۰

فن آوری اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام

چکیده تغییرهای ناگهانی قیمت سهام، طی سال¬های اخیر و به¬ویژه بعد از بحران مالی، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه¬ای را به خود جلب کرده است پژوهش حاضر به تعیین رابطه¬ی بین سرمایه¬گذاری در فن¬آوری اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام می¬پردازد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 140 شرکت فعال در بورس طی سال¬های 1393 تا 1397 انتخاب گردید. رگرسیون پژوهش حاضر از نوع لاجیت بوده و داده¬های پانلی با استفاده از نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون-های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت بین سرمایه¬گذاری در فن آوری اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. ایجاد فن آوری اطلاعات منجر به نظارت بیشتر سرمایه گذاران شده و در نتیجه امکان پنهان نگه داشتن اخبار بد توسط مدیران را کاهش داده و از انتشار ناگهانی اطلاعات و اخبار بد که منجر به پدیده¬ی سقوط قیمت سهام می¬شود، جلوگیری می¬کند. واژه¬های کلیدی: ریسک سقوط قیمت سهام، سرمایه¬گذاری در فن¬آوری اطلاعات، نرخ بازده دارایی¬ها، اندازه¬ی شرکت، فرصت¬های رشد و اهرم مالی.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: ریسک سقوط قیمت سهام، سرمایه‌گذاری در فن‌آوری اطلاعات، نرخ بازده دارایی‌ها، اندازه‌ی

M.A. Thesis:

Information technology and stock price crash risk

Abstract The sudden changes in stock prices over the past years, especially after the financial crisis, have attracted the attention of many academics and business people. In the present study, the relationship between the investing in information technology and the risk of falling stock prices has been investigated. The sample includes 140 active companies in Tehran Stock Exchange Deals To this end, information was collected on 140 active companies in the stock market during the years 2014 to 2018 and analyzed using the software EVIEWS. The research method is logistic regression and the panel data. Based on the results of research and statistical tests at an error level of 5% can be said that there is a negative and significant relationship between the investing in information technology and the risk of falling stock prices. The creation of information technology has led to greater oversight by investors and as a result, managers are less likely to hide bad news, prevents the sudden release of bad information and news that leads to the phenomenon of falling stock prices. Key words: Stock Price Risk, Investing in Information Technology, Rate of Return on Assets, Company Size, Growth Opportunities and Financial Leverage.

Keywords: Key words: Stock Price Risk, Investing in Information Technology, Rate of Return on Assets, Company