دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم جعفرابادی، ۱۳۹۹

رابطه بین جریان های نقد ازاد و بیش سرمایه گذاری جریان نقد ازاد با نقش تعدیلی بیش اعتمادی مدیر و دوره تصدی مدیرعامل

بیش اعتمادی یا اعتماد بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اعتمادی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده احساس کند و روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالی که ممکن است در واقع این گونه نباشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین جریان های نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری جریان نقد آزاد با نقش تعدیلی بیش اعتمادی مدیر و دوره ی تصدی مدیر عامل میباشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 106 شرکت فعال در بورس طی یک دورهی 5 ساله بین سالهای 1394 تا 1398 گردآوری شده و با استفاده از روش داده های تابلویی و نرمافزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد، نتایج نشان داد که بین جریان های نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری جریان نقد رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیر و دوره ی تصدی مدیر عامل باعث تعدیل رابطه ی بین جریان های نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری جریان نقد آزاد می شوند.

کلیدواژه‌ها: جریان های نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری جریان نقد آزاد، بیش اعتمادی مدیر، دوره ی تصدی مدیر عامل

M.A. Thesis:

The relationship between free cash flows and Overinvestment of Free Cash Flow With a moderating role of manager’s Overconfidence and CEO’s Tenure

Overconfidence is one of the most important concepts in modern finance that has a special place in both financial theories and psychology. Overconfidence causes people to overestimate their knowledge and skills, underestimate risks, and take control of issues and events, which may not be the case. The purpose of this study is to investigate the relationship between free cash flow and overinvestment of free cash flow with the moderated Manager’s overconfidence and CEO’s tenure. For this purpose, information related to 601 companies active in the stock exchange during a fiveyear period between 5062 and 5062 was collected and analyzed using panel data method and Ives software. After reviewing and testing the research hypotheses at 229 confidence level, the results showed that there is a Positive and significant relationship between free cash flow and over-investment of cash flow. Also, the manager's overconfidence and the CEO's tenure moderate the relationship between free cash flow and Over-investment of free cash flow.

Keywords: Free cash flows, Over-investment of free cash flow, Manager’s overconfidence, CEO’s tenure