دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم شاهی، ۱۳۹۹

بررسی رابطه خویشتن شناسی وکنترل تفکرات باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد سبزوار

پیشرفت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام های آموزشی است و تحلیل عوامل موثر بر آن یکی از اساسی ترین موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی است بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه خویشتن شناسی و کنترل تفکّرات با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود. روش کار: روش پژوهش از نوع همبستگی است، جامعه پژوهش را دانشجویان گرایشات رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد سبزوار در سال 1399 تشکیل داده اند. از بین 300 نفر دانشجوی علوم تربیتی تعداد 119 نفر انتخاب شدند..با پرسشنامه پیشرفت تحصیلی فام و تیلور) 1994 (، پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وِتن و کِیم کمرون ) 1991 ( و کنترل تفکّرات کُرکوران و فیشر ) 2000 ( و تهیّه لینک پرسشنامه ها و قراردادن لینک در سایت دانشگاه و فضای مجازی دانشجویان به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه تحلّیل داده ها از نرم افزار Excell و SPSS استفاده شد. نتایج: بین کنترل تفکّرات کل و پیشرفت تحصیلی رابطه معنیداری به دست نیامد ولی در زیرموولفه های کنترل تفکّرات تنها در مؤلفه کنترل اجتماعی رابطه معنیداری نبود و در دیگر مؤلفه ها رابطه معنیداری وجود داشت. بین خویشتن شناسی کل و زیرمولفه ها نیز رابطه معنیداری به دست آمد. نتیجه گیری: با شناخت دانشجویان از خود و کنترل افکار می توان پیشرفت تحصیلی دانشجویان را بالا برد. یافته های این پژوهش میتواند برای کارشناسان تعلیم وتربیت اساتید ودانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: پیشرفت تحصیلی،خویشتن شناسی،کنترل تفکرات نامطلوب

M.A. Thesis:

Survey relation of self knowledge and control of thinking with academic achievement on student of Islamic Azad university branch of Sabzevar

Academic achievement and its related factors, in general, the rate of academic achievement and its decline is one of the criteria for the efficiency of educational systems. Methods: The research method is correlational. The research population is students of Sabzevar Azad University in the field of educational sciences in 1399. 119 students were selected from among 300 students of educational sciences and placing the link on the university website and students' virtual space answered the questionnaires. Excel and SPSS software were used for data analysis. Results: There was no significant relationship between control of total thinking and academic achievement, but in the subcomponents of thought control, there was no significant relationship only in the component of social control and there was a significant relationship in other components. There was a significant relationship between total self-knowledge and subcomponents. Conclusion: By students 'self-knowledge and control of thoughts, students' academic achievement can be increased. The findings of this study can be used for education experts, professors and students.

Keywords: Keywords: academic achievement, self-knowledge, control of undesirable thoughts