دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد نیکجو، ۱۳۹۹

مطالعه تطبیقی آثار تدلیس در باروری های ژنتیکی در حقوق ایران و انگلستان

همواره تلاش بشر برای تداوم نسل خود بر روی کره خاکی وجود داشته است و سعی در تولیدمثل از راه‌های گوناگون دور از انظار نبوده است. نازایی و ناباروری از ریشه طولانی و قدمتی دیرین در میان تاریخ بشریت دارد و بشر را به چالش‌های تولیدمثل و گسترش نسل روبه‌رو ساخته است. با پیشرفت علم پزشکی و دستیابی بشر به بالاترین امکانات پزشکی باعث شد که تا حد امکان مشکل ناباروری برطرف شده و از طریق رحم اجاره‌ای، تلقیح مصنوعی، اهدای اسپرم و تخمک جنین به وجود آورده و به دنیا بیاورند و به نحوی از انقراض نسل‌ها جلوگیری کنند. هرچند که استفاده از رحم اجاره‌ای در حال حاضر به تجارتی در قرن بیست و یکم تبدیل‌شده است و این امر در کشورهای فقر نشین بیشترین ابعاد را به خود گرفته است. بدیهی است که با پیدایش مسئله رحم جایگزین بحث های مالی و غیر مالی بین کودک و صاحب اسپرم، صاحب تخمک و صاحب رحم اجاره‌ای پیش می‌آید که با توجه به مسائل فقهی و قانون مدنی باید به شبهات ناشی از این قضایا پاسخ گفت. و باید دید در صورتی که تدلیس و فریبکاری در قراردادهای رحم اجاره ای نمایان می گردد تکلیف رابطه مالی و غیر مالی ما بین طرفین قرارداد چیست. نتیجه‌ای که از بررسی‌های به‌عمل‌آمده حاصل شد این است که رابطه مالی و غیر مالی در صورت تدلیس بین کودک و صاحب اسپرم و صاحب تخمک (مادر قانونی) برقرار است اما بین صاحب جایگزینی رحم و کودک رابطه مالی و غیر مالی در صورت تدلیس برقرار نمی‌باشد. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی تحلیلی می‌باشد که با استفاده از کتب و مقالات معتبر انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها: رحم اجاره ای، قرارداد رحم جایگزین، تدلیس، ارث، نفقه، وصیت، ولایت، حضانت، جبران خسارت.

M.A. Thesis:

A Comparative Study of the Effects of Teaching on Genetic Fertility in Iranian and British Law

There has always been a human effort to continue its generation on the planet, and attempts to reproduce in various ways have not gone unnoticed. Infertility has long roots in the history of mankind and has faced human beings with the challenges of reproduction and generational expansion. With the advancement of medical science and human access to the highest medical facilities, the problem of infertility has been eliminated as much as possible, and through rented uterus, artificial insemination, sperm and embryo donation, they have created and given birth and somehow prevented the extinction of generations. However, the use of rented wombs has now become a business in the 21st century, and this is most prevalent in poor countries. Obviously, with the emergence of the issue of the uterus, instead of financial and non-financial disputes between the child and the owner of the sperm, the owner of the egg and the owner of the uterus, rent arises, which according to jurisprudential issues and civil law must answer the doubts arising from these cases. And it should be seen what is the obligation of our financial and non-financial relationship between the parties to the contract if fraud and deception appear in the lease contracts. The conclusion of the study is that there is a financial and non-financial relationship between the child and the owner of the sperm and the owner of the egg (legal mother) in case of fraud, but there is no financial and non-financial relationship between the owner of the uterus and the child in case of fraud. The research method in this dissertation is descriptive-analytical which has been done using authoritative books and articles.

Keywords: Rental womb, surrogate womb contract, fraud, inheritance, alimony, will, guardianship, custody, comp