دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل نظری، ۱۳۹۹

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر خسارت جانی و مالی مسافران

مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در دو حوزه بین المللی و داخلی قابل بررسی می باشد، مسئولیت متصدی حمل نقل فراز و نشیب های راه همراه داشته است. در سال 1354 با پیوستن ایران به کشورهای معاهد کنوانسیون ورشو فصلی جدید درپروازهای خارجی رقم خورد و قوانین بین المللی جایگزین قوانین داخلی شدند ولی درزمینه ی پروازهای داخلی همچنان مقررات قبل قابل اعمال بود. با گسترش حمل ونقل هوایی و مشکلات ایجاد شده درزمینه ی تاخیر پرواز هواپیما، قانونگذار ایرانی را بر آن داشت که تغییری در وضعیت موجود به وجود آورد. در سال 1364 با وضع قانونی با عنوان قانون تعیین حدود و مسئولیت شرکت هواپیمایی ایران قانون قابل اعمال بر پروازهای داخلی را همان قانون قابل اعمال بر پروازهای بین المللی یعنی کنوانسیون ورشو اعلام نمود، یعنی مسئولیت متصدی حمل ونقل در پروازهای داخلی تحت حاکمیت کنوانسیون ورشو قرار گرفت. به علت مشکلات حقوقی و اقتصادی که بین مقررات بین المللی با مقررات جبران خسارت بر مبنای دیه برای عموم شهروندان و شرکتهای هواپیمایی در داخل کشور ایجاد شد، قانون گذار در سال 1391 ترجیح داد مسئولیت متصدی حمل و نقل ایرانی را در پروازهای داخلی در خصوص فوت و آسیب بدنی مسافر بر طبق مقررات دیه در قانون مجازات اسلامی قرار دهد. لذا محدوده جبران خسارت برای فوت و آسیب بدنی مسافر در پروازهای داخلی و بین المللی متفاوت شد؛ اما در خصوص بار همچنان مقررات کنوانسیون ورشو - لاهه با برخی اصلاحات بر پروازهای داخلی باقی ماند.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، متصدیان حمل و نقل هوایی، خسارات مالی و جانی مسافران.

M.A. Thesis:

Civil liability of airline operators against financial and personal losses of passengers

The civil liability of the air carrier can be examined in both international and domestic areas. The liability of the air carrier has had its ups and downs. In 1975, with the accession of Iran to the treaties of the Warsaw Convention, a new chapter in foreign flights took place and international law replaced domestic law, but in the field of domestic flights, the previous regulations still applied. With the expansion of air transport and the problems created by flight delays, the Iranian legislature sought to change the status quo. In 1985, with the enactment of a law entitled the Law on Determining the Limits and Liability of Iran Airlines, the law applicable to domestic flights was declared the same as the law applicable to international flights, namely the Warsaw Convention, ie the liability of the carrier for domestic flights was governed by the Warsaw Convention. Took. Due to legal and economic problems that arose between international regulations and the provisions on compensation based on ransom for the general public and airlines within the country, the legislature in 2012 preferred the responsibility of the Iranian air carrier in domestic flights in the event of death. And include the bodily harm of the passenger in the Islamic Penal Code in accordance with the provisions of Diyat Therefore, the range of compensation for the death and bodily injury of the passenger on domestic and international flights was different; As for cargo, the provisions of the Warsaw-The Hague Convention remained with some amendments to domestic flights.

Keywords: Keywords: Civil Liability, Aviation Operators, Financial and Personal Losses of Passengers.