دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره یوسفی چرمهینی، ۱۴۰۰

بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت در حقوق ایران

چنانچه زوجه به دستور زوج کاری غیر از وظایف زناشویی را انجام دهد، در حالیکه عرفاً برای آن حق الزحم های تعلق گیرد، استحقاق دریافت ما به ازاء آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود زوجه کارهای مزبور را به قصد تبرع انجام داده است. در مورد مبنای فقهی پرداخت اجرت المثل میتوان به قاعده احترام مال و عمل انسان اشاره کرد که یکی از قواعد فقه است. مبنای فقهی اجرت المثل، قاعده احترام مال مسلم است؛ که مفاد این قاعده احترام مال و عمل مسلم و مصونیت آن از تصرف به صورت تبرع و تعدی به حقوق اوست. به این معنی که عمل زوجه محترم است و باید اجرت شایسته به او تعلق گیرد. درباره مبنای قانونی اجرت المثل ایام زوجیت می توان به: ماده 336 قانون مدنی و تبصره آن، بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371 ) و قانون حمایت خانواده (مصوب 1391 ) اشاره کرد. مهمترین وظیفه شرعی زن در زندگی زناشویی تمکین و مقدمات تمکین است و زوجه در قبال این وظایف استحقاق دریافت اجرت المثل ندارد. یکی از اسباب ضمان قهری استیفا است و آن عبارت است بهره مند شدن از عمل یا منفعت مال غیر بر حَسَبِ اذن قبلی که داده است. پس در صورتی که استیفا در مورد اعمالی که زوجه در منزل زوج انجام داده محقق شود، زوج به طور مطلق ضامن است. چه طلاق واقع شود یا نشود، چه زن از وظایف قانونی تخطی نموده و چه ننموده باشد. کلید واژه ها: ایام زوجیت ، حقوق خانواده ، اجرت المثل ، نحله و تبرع

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: ایام زوجیت ، حقوق خانواده ، اجرت المثل ، نحله و تبرع

M.A. Thesis:

Jurisprudential Legal Examination of Marriage Proverbs in Iranian Law

If the wife does something other than the marital duties on the husband's orders, while she is traditionally paid wages for it, she is entitled to receive it in return, unless it is proven that the wife did the said work with the intention of donating. Regarding the jurisprudential basis of paying retribution, we can refer to the rule of respect for human wealth and action, which is one of the rules of jurisprudence. The jurisprudential basis of proverbial reward is the rule of respect for certain property; The provisions of this rule are respect for property and certain deeds and its immunity from seizure in the form of donation and violation of his rights. This means that the wife's action is honorable and she should be given a decent reward. Regarding the legal basis of retribution for the days of marriage, we can refer to: Article 336 of the Civil Code and its note, paragraph A of Note 6 of the Law on Amending the Regulations Related to Divorce (approved in 1992) and the Family Protection Law (approved in 2012). The most important religious duty of a woman in married life is obedience and the preconditions of obedience, and the wife is not entitled to retaliation for these duties. One of the reasons for the coercive guarantee is resignation, and that is to benefit from the action or benefit of property other than the previous permission he has given. So if the resignation is realized for the deeds that the wife has done in the husband's house, the husband is absolutely the guarantor. Whether or not there is a divorce, whether the woman has violated her legal duties or not. Keywords: Marriage days, family rights, proverbial reward, dowry and donation

Keywords: Keywords: Marriage days, family rights, proverbial reward, dowry and donation