دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدحسین دولت ابادی، ۱۴۰۰

جایگاه مصلحت در تصمیمات دادگاه خانواده

مصلحت بحثی است که ماهیت و صبغه حقوقی و فقهی دارد. مصلحت گستره ی وسیعی در عرصه های مختلف حقوق اسلامی و قوانین مدنی و حقوق خانواده دارد و از عرصه ی قانونگذاری گرفته تا مرحله ی تفسیر و نیز تطبیق آن بر مصادیق و همچنین مرحله ی اجرا کاربرد دارد. مصلحت اندیشی در قانون مدنی نیز با هدف منفعت برای حامعه و برقراری عدالت اجتماعی انجام می گیرد. قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.فقهای امامیه در مرحله تقنین نیز می تواند در صورت وجود مصلحت، در محدوده حقوق خانواده؛ به ویژه حقوق زنان و کودکان که از اولویت جدی برخوردارند، اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نماید که به حکم اولی، وضع چنین مقرراتی ممکن نیست.قانون گذار در ماده ی 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره ی رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی‌ها حاکی از این است که ماد? مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره ی رشیده» وضع گردیده است. کلید واژه ها : مصلحت ، حقوق خانواده ، قانون مدنی، تصمیمات قاضی

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : مصلحت ، حقوق خانواده ، قانون مدنی، تصمیمات قاضی

M.A. Thesis:

Expediency in Family Court Decisions

Expediency is a debate that has a legal and jurisprudential nature. Expediency has a wide range in various fields of Islamic law and civil law and family law and is used from the field of legislation to the stage of interpretation and its application to examples as well as the stage of implementation. Expediency in civil law is also done with the aim of benefiting society and establishing social justice. The civil law of different countries is usually very old and as the main body of private law of the country, they are less subject to major changes. The main task of this law is to regulate the contractual and non-contractual relations of individuals in society, but in practice it also affects other branches of law. Imami jurists in the legislative stage can also, if there is an expediency, within the scope of family law; In particular, the rights of women and children, who have a serious priority, to enact laws and regulations that, as a first rule, such regulations are not possible. The legislator in Article 1043 of the Civil Code, contrary to popular opinion and according to non-popular opinion based on "Existence of guardianship in a virgin adult marriage" has been enacted by law, but studies show that this article has been enacted in accordance with the popular opinion, that is, "absence of guardianship in a virgin adult marriage". Keywords: expediency, family law, civil law, judge decisions

Keywords: Keywords: expediency, family law, civil law, judge decisions