دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین جمعی، ۱۳۹۹

رابطه سازگاری اجتماعی و تاب آوری با فروپاشی شغلی زنان شاغل فرهنگی شهر سبزوار

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است. خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است.لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائه راهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگى مشترک پشتیبانى کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقد مى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نکاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گردید ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذیصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولى آنرا امضا کنند گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. بر این اساس، نوشتار حاضر شروط نامشروع ضمن عقد نکاح را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و می‌کوشد با استناد به آراء فقهی و نظریات حقوقی، دلیل یا دلایل عدم مشروعیت این‌ دسته از شروط را بیان نماید. در این مقاله سعى شده است مباحثى پیرامون مفهوم شرط، خصوصیات و انواع شروط ضمن عقد نکاح و همچنین شروط نامشروع ضمن عقد نکاح مورد بررسى قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: بررسی فقهی توافقات پیش از عقد نکاح، بررسی حقوقی توافقات پیش از عقد نکاح، عقد نکاح در حقوق ایران، عقد نکاح در حقوق فرانسه

M.A. Thesis:

The Relationship between Social Adjustment and Resilience with Job Breakdown in Cultural Employed Women in Sabzevar

Family rights are largely due to the high value and status of the family. Family is the core of society and it is the first society in which one walks and learns the manners of life and social customs. The issue of protecting the family and continuing the common life of men and women has always been of interest throughout history. Islam, as one of the legal school' by providing appropriate solutions, has been able to support the rights of the parties to the marriage contract and the strength of the common life, including these solutions are the conditions of the contract. Before the Islamic Revolution, only the execution of the marriage was recorded in the offices of marriage, but after the Islamic Revolution, with the order of the competent authorities, they published the conditions as conditions during the contract in the marriage offices, which the parties to the marriage contract should sign according to the subject matter, the inclusion of conditions or conditions in addition to the marriage contract is inherently neither religious prohibition nor legal objection, but it can be said in some cases. Plays an important role in establishing the family foundation and promoting sustainable social values. However, the basic and remarkable point in this regard is that the condition of the condition during the marriage contract is subject to certain rulings and regulations that cause the conditions in the marriage contract not to go beyond the rules and principles governing marriage. In fact, the condition of the condition in addition to the contract is done in order to strengthen it, so if a condition is in dissection with this situation, it does not have the necessary validity and will not be effective. Accordingly, the present article examines and studies illegitimate conditions during marriage and tries to explain the reasons or reasons for the lack of legitimacy of these conditions by citing jurisprudential opinions and legal opinions. In this paper, it has been sed to discuss the concept of condition, characteristics and types of conditions during marriage and also illegitimate conditions during marriage

Keywords: Jurisprudential Review of Pre-Marriage Agreements, Legal Review of Pre-Marriage Agreements, Marriage in Iranian Law, Marriage in French Law.