دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حدیث خوش خلق، ۱۳۹۹

بررسی فقهی حقوقی تکنیک های نوین تخصصی درمان نا باروری (ICSI-IUI-IRF-PICSI-IO )

یکی از نگرانی هایی که همواره در طول تاریخ، زندگی شخصی و اجتماعی آدمیان را تحت تأثیر قرار داده، ناتوانی های جنسی و عدم امکان باروری زنان و مردان بوده است. این نگرانی هم اینک به کمک انواع مختلفی از روشهای تلقیح مصنوعی به طور عمده کاهش یافته است. تکنیک های نوین تخصصی درمان نا باروری ، پدیده ای نوین است که می تواند موانع بارداری را مرتفع و در تولید نسل به زوجین، کمکی شایان کند. آشکار است که رفع این موانع تا چه حد در سلامت روحی، حفظ نزدیکی عاطفی زوجین و بقای بنیاد خانواده مؤثر است. عوامل متعددی می‌تواند موجب ناباروری یا کاهش قدرت باروری شود و تلقیح را موجه سازد. درباره تکنیک های نوین تخصصی درمان نا باروری ، به دلیل نو بودن موضوع، در منابع حدیثی و فقهی پیشین مطلب صریحی نمی‌توان یافت، اما فقهای متأخر و معاصر شیعه و اهل سنت به حکم تکلیفی (جواز یا حرمت) و حکم وضعی و آثار درمان ناباروری با استفاده از فناوری های نوین پزشکی پرداخته اند. از نظر فقهی و حقوقی، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، برای نوزادان حاصل از درمان با تکنیک های درمان ناباروری نیز وجود دارد. از دیدگاه فقهی دلیل جواز تولید مثل از طریق هریک از تکنیک های نوین بارداری مانند: تلقیح داخل رحمی (IUI) - لقاح مصنوعی (IVF) -بلوغ تخمک در آزمایشگاه (IVM)- تحریک تخمک گذاری ( IO)- اهدای رحم اجاره ای- اهدای اسپرم و ... و دیگرانواع باروری ، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد، اصل برائت عقلی و شرعی نیز بر جواز آن دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: تکنیک های نوین درمان ناباروری ، ارث فرزندان ، بررسی فقهی ، بررسی حقوقی

M.A. Thesis:

Legal jurisprudence of modern specialized techniques of infertility treatment (ICSI-IUI-IRF-PICSI-IO)

One of the concerns that has always affected the personal and social life of human beings throughout history has been sexual dysfunction and the impossibility of fertility for men and women. This concern has now been largely alleviated by a variety of artificial insemination methods. New specialized techniques for infertility treatment are a new phenomenon that can remove barriers to pregnancy and help couples in procreation. It is obvious to what extent the removal of these barriers is effective in mental health, maintaining the emotional closeness of the couple and the survival of the family foundation. Numerous factors can cause infertility or reduced fertility and justify insemination. Regarding the new specialized techniques of infertility treatment, due to the novelty of the subject, no explicit information can be found in previous hadith and jurisprudential sources, but later and contemporary Shiite and Sunni jurists have a duty (permission or sanctity) and a ruling on the status and effects of infertility treatment. Using new medical technologies. From a jurisprudential and legal point of view, most of the rights and duties of natural persons are also available for infants treated with infertility treatment techniques. From a jurisprudential point of view, the reason for permitting reproduction through any of the new pregnancy techniques such as: intrauterine insemination (IUI) - artificial insemination (IVF) - in vitro egg maturation (IVM) - ovulation stimulation (IO) - rented uterus donation - Donation of sperm, etc. and other types of fertility, there is no reason for its sanctity, the principle of intellectual and religious innocence also indicates its permission. K

Keywords: eywords: New Infertility Treatment Techniques, Child Inheritance, Jurisprudential Study, Legal Study