دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین کلاته اقامحمدی، ۱۴۰۰

نقش قاعده احسان در طلاق و دارایی های زوجین

قاعده احسان به عنوان یکی از قواعد فقهی و حقوقی بیانگر حکم کلی است که هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران موجب ورود خسارت به آنان شود اقدامش مسئولیت آور نیست و از مصادیق محسن قرار می‌گیرد (با جمع تمام شرایط) و ضمانی بر او نیست، ازدواج و تشکیل خانواده یکی از مسائل مهم در زندگی فردی و اجتماعی است، از طرفی خانواده یکی از نهادهای مهم و حیاتی در جامعه است زیرا افراد ابتدا در خانواده رشد و پرورش می یابند و بعد وارد جامعه می شوند، در نتیجه رشد و سلامت جامعه در گرو رشد و سلامت خانواده می باشد، در قرآن کریم هم آیات زیادی در مورد خانواده در زمینه ی حسن معاشرت وجود دارد. این حسن معاشرت همان چیزی است که در قانون خانواده تحت عنوان قاعده ی فقهی احسان، شناخته می شود، از طرفی هم بررسی ها نشان می دهد به رغم اهمیّت و شناسایی و جمع آوری و تحلیل اصولی آیات قرآن، به خصوص آیات مربوط به بخش اخلاق خاصّه در این زمینه ، تا به حال متأسفانه تحقیق و پژوهش جامع و فراگیر در عین حال چشمگیر و البّته پر تأثیر بر زندگی انسانها انجام نشده است. قاعده ی احسان در حقوق خانواده می تواند به گذشت و فداکاری تعریف شده و در موارد که خسارتی را از روی نیکوکاری انجام می دهد در صورت رسیدن خسارت می تواند به عنوان محسن از مسئولیت آن خسارت یا ضرر معاف گردد

کلیدواژه‌ها: قاعده احسان ، حقوق خانواده ، طلاق ، دارایی های زوجین

M.A. Thesis:

The role of benefaction rule in divorces and assets couple

The rule of Ehsan, as one of the jurisprudential and legal rules, expresses the general rule that whenever someone causes damage to others out of the motive of serving and doing good deeds, his action is not responsible and is considered as an example of Mohsen (with all conditions) and a guarantee on him. Marriage and family formation is one of the most important issues in individual and social life. On the other hand, the family is one of the most important and vital institutions in society because people first grow up in the family and then enter society as a result of growth and health in society. It depends on the growth and health of the family. In the Holy Quran, there are many verses about the family in the field of good fellowship. This good fellowship is what is known in family law as the rule of jurisprudence and benevolence. On the other hand, studies show that despite the importance of identifying, collecting and analyzing the principles of the verses of the Qur'an, especially the verses related to special ethics. In this field, unfortunately, comprehensive and comprehensive research has not been done so far, and of course, it has not had an impact on human life. The rule of benevolence in family law can be defined as forgiveness and sacrifice, and in cases where the damage is done out of charity, in case of damage, Mohsen can be exempted from the responsibility for that damage or loss

Keywords: Rule of Ehsan, Family Law, Divorce, Couples' Assets