دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا اخلاق پسند، ۱۴۰۰

پارادایم سنتی حوزه در خصوص فعالیت زنان و حقوق آنان

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی پارادایم سنتی حوزه در فعالیت زنان و حقوق آنان پرداخته است. همچنین پژوهش حاضر به روش تلفیقی نظری-کاربردی تألیف شده است. با توجه به این که داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش حاضر از طریق مطالعه و مقالات علمی و مراجعه به کتابخانه به دست آمده لذا پژوهش حاضر از نظر نوع تحلیلی-توصیفی می باشد. استفاده از منابع کتابخانه ای به منظور تهیه اطلاعات مورد نیاز تحقیق روش مورد استفاده در این پژوهش بوده است. علاوه بر این استفاده از پایگاه های اسنادی مبتنی بر تارنماها و درگاه های الکترونیکی فعال در این پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته است. برآمد این پژوهش نشان می¬دهد بدون تعمق در خوانش مسلط از مذهب در جوامع مذهبی، نه شناخت اصولی و انضمامی (زمانی و مکانی) از مبادی سنت، قانون و ساختار¬ها حاصل خواهد شد و نه راه اصلاح آنها هموار خواهد گشت. در جوامع مذهبی گفتمان¬های مذهبی بیش از دیگر عوامل در احوال و موقعیت زنان منشأ اثرند، و اصلاح و بهبود احوال زنان و ارتقای موقعیت آنان باید از طریق اصلاح گفتمان مسلط و رایج مذهبی صورت پذیرد یا پیگیری شود. کلمات کلیدی: پارادایم سنتی/ فعالیت زنان/ حقوق زنان.

کلیدواژه‌ها: پارادایم سنتی/ فعالیت زنان/ حقوق زنان.

M.A. Thesis:

The traditional paradigm of the field regarding women's activities and their rights

Abstract: The present study examines the traditional paradigm of women in the field of women's activities and their rights. Also, the present study has been written in a combined theoretical-applied method. Considering that the data required for conducting the present research have been obtained through study and scientific articles and referring to the library, so the present research is analytical-descriptive in terms of type. The use of library resources to provide the information needed for research has been the method used in this research. In addition, the use of document databases based on active websites and electronic portals has been used in this dissertation. The results of this study show that without reflection on the dominant reading of religion in religious societies, neither a principled and concrete knowledge (temporal and spatial) of the principles of tradition, law and structures will be obtained nor the way to reform them will be paved. In religious societies, religious discourses are more influential than other factors in the status of women, and the improvement of women's status and promotion should be done or pursued through the reform of the dominant religious discourse Key words: Traditional Paradigm / Women's Activism / Women's Rights.

Keywords: Traditional Paradigm / Women's Activism / Women's Rights.