دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حجت اله محمدیان، ۱۳۹۹

رابطه مدیریت کلاس معلمان با هیجان تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیروان

چکیده: این پژوهش بر آن است تا رابطه مدیریت کلاس معلمان با هیجان تحصیلی و جهت گیری هدف دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیروان را بررسی نماید. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. به همین منظور از میان کلیه دانش آموزان پایه دوازدهم مقطع دوم متوسطه پسرانه شهر شیروان (695 نفر)، تعداد 248 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. همچنین از میان جامعه معلمان مرد مقطع دوم متوسطه این دو مؤسسه70 نفر به صورت تمام شماری انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شده است، یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس و دیگری پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران، گوئتز و فرانزل (2005) پرسشنامه جهت گیری هدف میدگلی و همکاران (1998) روایی و پایایی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس به ترتیب به میزان 70% و 68% و روایی و پایایی پرسشنامه هیجانات تحصیلی و جهت گیری هدف به میزان 74% و 95% 77% و 85% برآورد گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون ، اسپیرمن همراه با نمودار پراکنش و آزمون کلموگرف اسمیرنف و آزمون T و Anova و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها،فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان سبک مدیریت کلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی تایید گردید. هم چنین نتایج نشان می دهند ، رابطه میان این متغیرها معکوس می باشد، بدین معنی که هرچه نمرات سبک مدیریت کلاس کاهش می یابد ( یعنی از سبک مداخله گر به سمت سبک تعاملی پیش می رود ) ، نمرات یادگیری هیجان تحصیلی و جهت گیری هدف افزایش می یابد. هم چنین بین مدیریت کلاس معلمان و هیجان تحصیلی با جهت گیری هدف دانش آموزان پسر رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: سبک مدیریت کلاس، هیجان تحصیلی ، جهت گیری هدف

M.A. Thesis:

Relationship between classroom management styles with Academic Emotions and the Achievement Goal Secondary School Students in Shirvān

This study aims to investigate the relationship between teachers' classroom management and academic excitement and goal orientation of secondary school students in Shirvan. The research method is descriptive and correlational. For this purpose, 248 students were selected by random sampling method from all 12th grade students in the second grade of high school for boys in Shirvan (695 students). Also, 28 people were selected from the community of male secondary school teachers of these two institutions. The data collection tool of this research is a questionnaire and a package of answers. In this study, three questionnaires were used to collect information, one was the classroom management style questionnaire and the other was the academic excitement questionnaire of Pekran, Goetz and Franzel (2005), the goal orientation questionnaire of Midgley et al. 70% and 68% and the validity and reliability of the Academic Emotions and Goal Orientation Questionnaire were estimated at 74%, 95%, 77% and 85%, respectively. For data analysis, Pearson and Spearman correlation methods with distribution diagram and Kolmogorov-Smirnov test, T and Anova tests and multivariate regression analysis were used. Based on the results of data analysis, the research hypothesis that there is a relationship between classroom management style with self-regulated learning and academic achievement was confirmed. The results also show that the relationship between these variables is inverse, meaning that as the scores of the classroom management style decrease (ie, from the interventionist style to the interactive style), the scores of learning academic excitement and goal orientation increase. Finds. There is also a significant relationship between teachers' classroom management and academic excitement with the goal orientation of male students

Keywords: Keywords: classroom management style, academic excitement, goal orientation