دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی رضایی، ۱۳۹۹

ارتباطات سیاسی ، بیش اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه

در پژوهش حاضر تاثیر ارتباطات سیاسی، بیشاعتمادی مدیران بر شدت تحقیق توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های حاضر در بورس که صورت های مالی گزارش فعالیت هیات مدیره مربوط به پایان سال های 9313تا 9317را منتشر کرده بودند، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با توجه به محدودیتهای پژوهش، 911شرکت به صورت هدفمند انتخاب گردید. مالکیت دولتی بعنوان شاخصی برای اندازه گیری ارتباطات سیاسی تعیین گردید. برای سنجش بیشاعتمادی مدیران از الگوی تصمیمات سرمایهگذاری مدیران استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ارتباطات سیاسی بر شدت تحقیق توسعه تأثیر منفی و معناداری دارد. نتیجه دیگر اینکه، بیشاعتمادی مدیران منجر به افزایش شدت تحقیق توسعه میشود. همچنین بیشاعتمادی مدیران، تأثیر منفی ارتباطات سیاسی بر شدت تحقیق توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تأثیر قرار میدهد.

کلیدواژه‌ها: واژههای کلیدی: ارتباطات سیاسی، بیشاعتمادی مدیران، شدت تحقیق و توسعه، مالکیت دولتی

M.A. Thesis:

Political communication, managers' overconfidence, and R&D spending

In the present study, the effect of managers' distrustful political relations on the intensity of development research in companies listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. For this purpose, a sample of companies listed on the stock exchange that had published the financial statements of the board of directors related to the end of the years 3131 to 3131, by systematic elimination of selection according to the limitations of research, 303 companies were purposefully selected. Took. Government ownership was identified as an indicator for measuring political communication. To measure managers 'distrust, the managers' investment decision model was used. Research hypotheses have been analyzed using multivariate linear regression. The results of testing research hypotheses show that political communication has a significant negative effect on the intensity of development research. Another consequence is that managers' overconfidence leads to an increase in the intensity of development research. Also, the mistrust of managers affects the negative impact of political communication on the intensity of development research in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Keywords: Key words: Political communication, managers' distrust, intensity of development research, governme