دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه سنائی سبزوار، ۱۳۹۹

الگوریتم انتخاب سرخوشه انرژی کارآمد مبتنی بر سینوس کسینوس برای شبکه های حسگر بیسیم

الگوریتم های بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت به عنوان روش های هوشمند بهینه سازی در کنار روش های کلاسیک موفقیت فایل ملاحظه ای از خود نشان داده اند و در حل بسیاری از مسائل بهینه سازی در حوزه های مختلفی چون مهندسی، صنعت، تجارت و غیره استفاده شده اند. در این نوشتار به بهبود الگوریتم تکاملی جدیدی برگرفته از رفتار موج سینوس و کسینوس برای جستجوی بهینه سازی شبکه های حسگر بی سیم و افزایش طول عمر و کاهش انرژی پرداخته شده است. در این مقاله هدف از بهبود رفع مشکل همگرایی کننده آن است در حالی که بتواند دقت رسیدن به جواب منتاسب خود را حفظ کنند. راهکار پیشنهادی در این مقاله با استفاده از سیستم استنتاج فازی و نگاشت آشوب است و نتایج نشان می دهد که میزان بهبود در همگرایی الگوریتم یا کاهش تعداد ارزیابی تابع بهینه اتفاق افتاده است و این بهبود در حالت کلی در دوازده تابع تست بیشتر از 28 درصد بوده است و این در حالی است که از نظر دقت بدست آوردن جواب مسئله در روش پیشنهادی کاهشی مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها: بهینه سازی، الگوریتم سینوس کسینوس، شبکه ی حسگر بی سیم، الگویتم فرا اکتشافی، سیستم استنتاج فازی

M.A. Thesis:

sine cosine Based Energy-Efficient Cluster Head Selection Algorithm for Wireless Sensor Networks

Nature-inspired optimization algorithms as smart optimization methods along with classical methods have shown considerable file success and are used in solving many optimization problems in various fields such as engineering, industry, trade, etc. have became. In this paper, a new evolutionary algorithm based on sine and cosine wave behavior is sought to seek to optimize wireless sensor networks and increase lifespan and reduce energy. In this article, the goal is to improve the convergence problem while maintaining the accuracy of the appropriate answer. The proposed solution in this paper is using fuzzy inference system and chaos mapping and the results show that the rate of improvement in algorithm convergence or reduction in the number of optimal function evaluations has occurred and this improvement was generally more than 28% in twelve test functions. This is while in terms of obtaining the answer to the problem in the proposed method no reduction is observed.

Keywords: Optimization, cosine sine algorithm, wireless sensor network, metaheuristic algorithm, fuzzy inferen