دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سپیده عزیزی علی الو، ۱۳۹۹

استقلال هیات مدیره ، مالکیت دولتی ونوسانات بازده سهام

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین استقلال هیات مدیره،مالکیت دولتی و نوسانات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده می شود که براین اساس، مبانی نظری و ادبیات پژوهش از کتب و مجلات تخصصی لاتین و و یادداشت های توضیحی شرکت های منتخب، لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران فارسی گردآوری می گردد. سپس داده¬های لازم برای آزمون فرضیه¬های پژوهش ازطریق مراجعه به صورت های مالی، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادارو دیگر پایگاه¬های مرتبط و نیز از نرم¬افزار ره¬آورد نوین و بانک جامع اطلاعات بورس استخراج می شود. به منطور بررسی رابطه ی بین متغیرها از از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین استقلال هیات مدیره و نوسانات بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. بین مالکیت دولتی و نوسانات بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: استقلال هیات مدیره، مالکیت دولتی، نوسانات بازده سهام

M.A. Thesis:

Bord Director Independence government owner ship and stock Return vibratility

Abstract The purpose of this study was to investigate the relationship between board independence, government ownership and fluctuations in stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this research, in order to collect the required data and information, first the library method and documentary studies are used. Based on this, the theoretical foundations and research literature of Latin specialized books and magazines and explanatory notes of selected companies, tablets Compact video and statistical archive of Tehran Persian Stock Exchange Organization is collected. Then, the necessary data to test the research hypotheses are extracted by referring to the financial statements, the stock exchange website and other related databases, as well as the new mortgage software and the comprehensive stock exchange database. Eviews software has been used to examine the relationship between variables. The results of this study showed that there is no significant relationship between the independence of the board of directors and fluctuations in stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange. There is a positive and significant relationship between government ownership and fluctuations in stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Keywords: Keywords: Board Independence, Government Ownership, Stock returns Fluctuations