دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فریبا زارعی، ۱۳۹۹

رابطه ی مدیریت کلاس با سبک های یادگیری دردانش آموزان دخترپایه ی دهم شهرستان خوشاب

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه مدیریت کلاس با سبک‌های یادگیری در دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان خوشاب در سال 99-1398 بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل 145معلم و 160 دانش‌آموز دختر پایه دهم شهرستان خوشاب بود که از بین آنها، 109 نفر از معلمان و 109 نفر از دانش‌آموزان، به روش نمونهگیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس مدیریت کلاس مارتین و بالدوین (1998) و سبک‌های یادگیری کلب(1985)، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارspss ویراست23 استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که بین مدیریت کلاس و سبک‌های یادگیری رابطه معناداری وجود دارد)05/0(p< و متغیر مدیریت کلاس قادر است سبک‌های یادگیری دانشآموزان دختر پایه دهم شهرستان خوشاب را پیش‌بینی کند. همچنین نتایج نشان داد مدیریت کلاس تعامل گرا و غیر مداخله گر رابطه معناداری با سبک یادگیری تجربه عینی، مدیریت کلاس مداخله‌گر رابطه معناداری با سبک یادگیری تاملی، مدیریت کلاس مداخله‌گر رابطه معناداری با سبک یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مدیریت کلاس تعاملی و غیر مداخله‌گر رابطه معناداری با سبک یادگیری آزمایشگری فعال دارد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: مدیریت کلاس، سبکهای یادگیری، معلمان پایه دهم، دانشآموزان دختر پایه دهم.

M.A. Thesis:

Investigate of relationship classroom management with learning styles in 10th grade girl students khoshab city.

The purpose of this study was to identify the relationship between classroom management and learning styles in 10th grade female students in Khoshab city 2019-20. The research method was descriptive-correlational and the statistical population consisted of 200 teachers and 155 tenth grade female students in Khoshab city, from which 135 teachers and 110 students were selected by simple random sampling. In order to evaluate the research variables,teachers and 155 tenth grade female students in Khoshab city, from which 135 teachers and 110 students were selected by simple random sampling. In order to evaluate the research variables, Martin and Baldwin Martin and Baldwin (1998) classroom management scale and Club learning styles (1985) were used. Pearson correlation test and regression analysis were used to analyze the data using SPSS software version 23. Findings showed that there is a significant relationship between classroom management and learning styles (p <0.05) and the classroom management variable is able to predict the learning styles of 10th grade female students in Khoshab city 2019-20.

Keywords: Keywords: classroom management, learning styles, tenth grade teachers, tenth grade female Students.