دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم امینی دوست، ۱۳۹۹

طراحی یک سیستم تشخیص بیماری دیابت با استفاده از روش انتخاب ویژگی مبتنی بر درجه‌ی اهمیت و الگوریتم دسته‌بندی شبکه‌ی عصبی بازگشتی

بیماری دیابت، یک اختلال متابولیسمی سوخت‌وساز در بدن می‌باشد و امروزه برای پیش‌بینی بیماری دیابت از روش های مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده می‌شود و به دلیل این‌که مجموعه داده‌های مربوط به بیماری دیابت بسیار پراکنده هستند از همین رو میزان دقت در این مدل‌ها نیز پایین می‌باشد. در این مطالعه، برای افزایش میزان دقت در تشخیص بیماری دیابت از یک رویکرد مبتنی بر یادگیری عمیق استفاده‌شده است، در قسمت انتخاب ویژگی از روش‌های یادگیری ماشین و در قسمت دسته‌بندی داده‌ها از روش‌های یادگیری عمیق استفاده‌شده است، درواقع روش کار به این شکل است که ابتدا داده های ورودی را به مدل انتخاب ویژگی پیشنهادی می‌دهیم تا فرایند انتخاب ویژگی انجام شود، در این قسمت از الگوریتم Chi-Squared برای مشخص کردن میزان درجه‌ی اهمیت هر ویژگی استفاده می‌شود، در مرحله‌ی بعدی برای انجام فرایند انتخاب ویژگی بر اساس میزان اهمیت، با در نظر گرفتن یک حد آستانه، ویژگی‌هایی که میزان درجه‌ی اهمیت آن‌ها از مقدار حد آستانه کمتر باشند را حذف می‌کنیم سپس داده‌های باقی‌مانده را برای دسته‌بندی به الگوریتم شبکه‌ی عصبی بازگشتی می‌دهیم تا فرایند مدل‌سازی و دسته‌بندی توسط این الگوریتم انجام شود، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در قسمت انتخاب ویژگی، کمترین میزان درجه‌ی اهمیت مربوط به ویژگی فشارخون می‌باشد که میزان صحت مدل بعد از حذف ویژگی فشارخون افزایش‌یافته است و در قسمت دست بندی نیز، میزان صحت مدل پیشنهادی برابر با ????% ، میزان حساسیت مدل برابر با ????% و میزان دقت مدل پیشنهادی برابر با ????% می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: رویکرد مبتنی بر یادگیری عمیق، انتخاب ویژگی مبتنی بر وزن، شبکه ی عصبی بازگشتی، روش انتخاب ویژگی مبتنی بر درجه ی اهمیت

M.A. Thesis:

Designing a Diagnosis System for Diabetes Using Significance-Based Feature Selection and Recurrent Neural Network Classification Algorithm

Today, the use of intrusion detection systems based on machine learning algorithms is one of the most accurate approaches to intrusion detection in the haze, one of the most important challenges in these systems is the increased accuracy of attack detection. In this study, a model is presented to solve this problem, where the trained intrusion detection system is deployed in the cloud and then receives the information received from the network layers, performs the control and detection process of possible attacks, as well as enhances security in the cloud. Sending information over the network and since the connection between the user layer nodes and the node nodes is one of the places most vulnerable to malicious attacks, this section uses an improved encryption algorithm to exchange information between the node nodes and the mobile wireless network, Algor The orphan used to encrypt the data here is an improved RSA algorithm. In fact, the proposed intrusion detection system consists of two parts, feature selection and classification, and the method is to first select the final features using a genetic-based feature selection method, and then to use a based classification model. Based on the Randomization Method, we perform the data classification process, after implementing and evaluating the proposed model, the overall accuracy value is 99.67%, the total sensitivity of the data is 99.77%, as well as the overall accuracy of the data is 99.85%Also in the network encryption section to improve the RSA algorithm in this Data encryption algorithm to process a method Fliplr () is used to change the ASCII code corresponding to the input message to the security of the data encryption algorithm to increase.

Keywords: Keywords: Parallel feature selection method, Fog-based intrusion detection system, Random assembly method