دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدحسین غلامی، ۱۳۹۹

بررسی تأثیر سطح بهینه برانگیختگی و ویژگی های خاص فناوری اطلاعات برقصد استفاده از خدمات الکترونیکی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطح بهینه برانگیختگی و ویژگی های خاص فناوری اطلاعات بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری در¬این تحقیق شامل کارکنان شعب بانک صادرات شهرستان سبزوار به تعداد 117 نفر بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند جهت-گردآوری داده‌های مربوط به متغیر های پژوهش از پرسشنامه برگرفته از مطالعه آورنیو و همکاران (2019) استفاده گردید. از اینرو در تحقیق حاضر از پرسشنامه 28 سوالی جهت سنجش چهار متغیر استفاده شده است. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS نسخه 3 استفاده گردید. نتایج نشان داد سطح بهینه برانگیختگی بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی، نوآوری در فناوری اطلاعات، استفاده از بازیگویی درمیکروکامپیوتر تاثیر معناداری دارد . سهولت درک شده رابطه بین نوآوری، سطح بهینه برانگیختگی و بازیگویی درمیکروکامپیوتر در فناوری اطلاعات بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها: سطح بهینه برانگیختگی، سهولت درک شده، بازیگویی درمیکروکامپیوتر

M.A. Thesis:

Investigating the effect of optimal level of excitement andspecific characteristics of information technology on intention to use electronic services

The purpose of this study is to investigate the effect of optimal level of arousal and specific characteristics of information technology on the intention to use electronic services. This research is a part of applied research in terms of purpose and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population in this study included 117 employees of Sabzevar Bank Saderat branches who were selected by census method. To collect data related to research variables, a questionnaire taken from the study of Avernio et al. (2019) was used. Therefore, in the present study, a 28-item questionnaire was used to measure four variables. The validity of the variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.86. ¬The content validity of the questionnaire was approved by expert professors. For statistical analysis, factor analysis method was used using SPSS software version 19 and structural model method was used using PLS software version 3. The results showed that the optimal level of arousal has a significant effect on the intention to use electronic services, innovation in information technology, the use of microcomputer play. Perceived ease modulates the relationship between innovation, optimal level of motivation, and playfulness in the microcomputer in information technology on the intention to use electronic services

Keywords: Optimal level of arousal, Perceived ease, Microcomputer play