دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد افتخاری، ۱۳۹۹

نقش تعدیلی حسابرس داخلی بر ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد تجاری

چکیده شرکت‌ها از گرایش‌های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می¬‌کنند. توجه به ویژگی¬های هیات¬مدیره به‌منظور خلق ارزش‌های بیشتر برای مشتریان در نتیجه ارتقای عملکرد تجاری شرکت لازم و ضروری است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نقش تعدیلی حسابرس داخلی بر ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و عملکرد تجاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 93 تا 97 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین اندازه¬ی هیات¬مدیره و عملکرد تجاری رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. ولی بین تنوع جنسیتی در هیات¬مدیره و دوگانگی در هیات¬مدیره با عملکرد تجاری رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. از طرفی انتظار می¬رفت بین استقلال هیات¬مدیره و عملکرد تجاری رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود داشته باشد ولی به دلیل شرایط بازار سرمایه¬ی ایران رابطه¬ا¬ی یافت نشد. هم¬چنین حسابرس داخلی ارتباط بین اندازه-ی هیات¬مدیره و تنوع جنسیتی در هیات¬مدیره با عملکرد تجاری را به¬گونه¬ای منفی تعدیل می¬کند. ولی حسابرس داخلی ارتباط بین دوگانگی هیات¬مدیره و عملکرد تجاری را به¬گونه¬ای مثبت تعدیل می¬کند. حسابرس داخلی بر ارتباط بین استقلال هیات¬مدیره و عملکرد تجاری نیز هیچ تاثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ حسابرس داخلی – ویژگی‌های هیات مدیره - عملکرد تجاری

M.A. Thesis:

The Moderating Role of Internal Audit Function on the Relationship Between Board of Director Characteristics and Business Performance

Companies use different trends to increase their market performance. It is necessary to pay attention to the characteristics of the board of directors in order to create more values for customers as a result of promoting the company's business performance. The purpose of this study is to investigate the effect of the role of internal auditor adjustment on the relationship between the characteristics of the board of directors and business performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The study was conducted for a five-year period between 1993 and 1997. In this research, financial leverage and company size have also been used as control variables. Sample information of the studied companies was analyzed and analyzed after reviewing the availability of their information by collecting with the help of Class Excel software and with the help of Iveoz software. The research results showed; There is a significant negative relationship between board size and business performance. But there is a positive relationship between gender diversity in the board and duality in the board with business performance, and this relationship is significant. On the other hand, it was expected that there would be a positive and significant relationship between the independence of the board of directors and commercial performance, but due to the conditions of the Iranian capital market, no relationship was found. The internal auditor also negatively correlates the relationship between board size and gender diversity in the board with business performance. But the internal auditor positively adjusts the relationship between board duality and business performance. The internal auditor also had no effect on the relationship between board independence and business performance.

Keywords: Keywords; Internal Auditor - Board Features - Commercial Performanc