دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حوریه صابر، ۱۳۹۹

رابطه تعادل بین کار و زندگی با سلامت نظام اداری و نقش میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

حفظ و بهبود سطح سلامت اداری از مهم ترین دغدغه های رهبران و مدیران سازمان های امروزی است و این مهم میسر نمی شود مگر با شناخت عوامل مؤثر بر سلامت اداری و چگونگی نقش پذیری آن از هر کدام از عوامل تأثیرگذار، به همین دلیل در این پژوهش تأثیر عمل تعادل بین کار و زندگی بر سلامت نظام اداری با اثر میانجی کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر کاربردی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها جزو تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی می باشد. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 932 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر سبزوار و با استفاده از نمونه گیری ساده مورد سنجش قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه هایی که اعتبار آنها مورد آزمون قرار گرفته بود، جمع اوری و این اطلاعات با کمک نرم افزارهای آماری spss و Lisrel و با اعمال آزمون های آزمون های T تک نمونه ای، کلموگروف- اسمیرنوف و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش مؤید آن است که کلیه روابط تعادل بین کار و زندگی، سلامت نظام اداری و کیفیت زندگی کاری معنی دار هستند. در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر آنکه تعادل بین کار و زندگی با اثر میانجی کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری بر سلامت نظام اداری دارد، تأیید شد

کلیدواژه‌ها: کیفیت زندگی کاری، سلامت نظام اداری، تعادل بین کار و زندگی

M.A. Thesis:

The Role of Work-Life Balance on Administrative Health and the Mediating Role of Quality of Work Life in Islamic Azad University of Sabzevar

Maintaining and improving the level of office health is one of the most important concerns of leaders and managers of today's organizations, and this important task is not possible unless we know the factors affecting office health and how it plays a role in each of the influential factors. For this reason, in this study, the effect of work-life balance on the health of the administrative system with the mediating effect of quality of working life has been considered. The present research is applied and in terms of data collection is a descriptive and non-experimental research. The research model was measured with a sample of 102 employees of the Islamic Azad University of Sabzevar using simple sampling. The required information was collected using questionnaires whose validity was tested and this information with the help of SPSS and Lisrel statistical software and by applying one-sample t-tests, Kolmogorov-Smirnov and confirmatory factor analysis. And structural equation models were analyzed. The research findings confirm that all the relationships between work-life balance, administrative system health and quality of working life are significant. As a result, the research hypothesis that the balance between work and life with the mediating effect of employees' quality of work life has a positive and significant effect on the health of the administrative system was confirmed.

Keywords: Quality of work life, health of the administrative system, work-life balance