دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شکوفه بغیشنی، ۱۳۹۹

بررسی فقهی حقوقی کار اجباری زنان و کودکان و تاثیر آن در خانواده و تطبیق آن با انگلستان

ممنوعیت کار اجباری در عرصه بی الملل و همچنی در حقوق داخلی کشورها ، از اصول مسلم حقوق می باشد، از ای رو کشورها ملزمند، اقدامات لازمه را در ای زمینه مراعدات نمایندد. در اید راسدتا در قدوانی موووعه جمهوری اسلامی ایران، تضمینات منع کار اجباری در ماده 950قانون کار، ماده 9قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 4قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر شده است. کار اجباری در زمدا نهدا و مکدان های گوناگونی صورت می گیرد. مانند کودکانی که مورد قاچاق و بردگی قرارگرفته و کار بده آنهدا تحمیدل می شود و یا زندانیانی که کار غیرقانونی و اجباری به آنها ارجاع می شود یا زنانی که از سوی شوهران خود مجبور به انجام کار اجباری می شوند. تضمینات پیش بینی شده در حقوق موووعه ایدران کیادری ولدی در اساسنامه سازمان بی المللی کار، اخلاقی و به عبارت بهتر سیاسی هستند. ماده 950قانون کار، به طور کامل تضمینات جرم کار اجباری و بهره کشی را تعیی نموده و تصریح می دارد«: کار اجباری با توجه بده مداده 5 ای قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخدت اجدرت المثدل کدار انجدام شدده و جبدران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 19روز تا یک سال و جریمه نقدی معادل 02تا 022برابر حداقل مزد روزانه»... در فقه اسلامی در احادیدث موجدود بدرای کدار اجبداری و بده بردگی گرفت زنان و کودکان را منع نموده است .

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: کار اجباری ، حقوق ایران، اسناد بین المللی ، زنان و کودکان ، حقوق انگلستان