دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم درخشیده، ۱۳۹۹

حق الزحمه حسابرسی ،کیفیت اطلاعات مالی و هزینه بدهی

یکی از هزینههای مرتبط با تأمین مالی شرکتها، هزینهی بدهی میباشد. هزینهی بدهی در واقع هزینهای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده از طریق وام یا انتشار اوراق مشارکت بلندمدت متحمل میشود. هدف از این پژوهش بررسی رابطهی حقالزحمهی حسابرسی و کیفیت اطلاعات مالی با هزینهی بدهی شرکتها میباشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به 801شرکت فعال در بورس طی یک دورهی 6ساله بین سالهای 8131تا 8131گردآوری شده و با استفاده از روش دادههای تابلویی و نرمافزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان 39درصد میتوان گفت که حقالزحمهی حسابرس و کیفیت اطلاعات مالی رابطهی منفی و معناداری با هزینهی بدهی شرکتها دارد. نتایج این پژوهش موافق با پژوهشهای موجود میباشد.

کلیدواژه‌ها: واژههای کلیدی: حقالزحمهی حسابرسی، کیفیت اطلاعات مالی، هزینهی بدهی

M.A. Thesis:

Audit fees and debt fees

One of the costs associated with financing companies is the cost of debt. Debt cost is the cost that a company incurs in terms of funds raised through loans or the issuance of long-term bonds. The purpose of this study is to examine the effect of the audit fees and quality of financial information with the debt expenses of the companies. For this purpose, the information regarding 801 companies active in the stock exchange were collected during an sex-year period between 4082-4082 and were analyzed using the panel data technique and the Eviews softaware. After examining and testing the hypothesis of research at 259 confidence level, it can be said that the audit fees and quality of financial information will have a significant effect on the debt expense of the companies. The results Key words: Audit fees, Quality of financial information, Cost of debtof this study are consistent with Key words: Audit fees, Quality of financial information, Cost of debtexisting research.

Keywords: Key words: Audit fees, Quality of financial information, Cost of debt