دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه سادات هاشمی، ۱۳۹۹

واکاوی فقهی و حقوقی قراردادهای باز در حقوق ایران و آمریکا

یک نمونه از الگوهای نوین قراردادی، قراردادهای باز می باشند این قراردادها همگام با تحولات اقتصادی و تجاری بوجود آمدند. در صورتی که طرفین عقد نتوانند در زمان منعقد کردن قرارداد در ارتباط با برخی از شروط توافق کنند، مشخص نمودن جزئیات این شروط به زمان آینده موکول می شود در چنین فرضی چون ابعاد قرارداد مشخص و روشن نیست در اصطلاح گفته می شود که قرارداد به صورت باز منعقد شده است. در مورد صحت این قراردادها بین حقوقدانان اختلاف است برخی این قراردادها را به علت روشن نبودن تمامی ابعاد آن و در نهایت عدم وجود قصد انشاء باطل می دانند. از دیدگاه فقهی در خصوص معاملات و قراردادها مهمترین عامل در صحت و بطلان موضوع غرر می باشد که در قراردادهای باز نیز این اصل حاکم است. بر این اساس فقها علاوه بر جهل به معامله، احتمال وجود ضرر را نیز لازم می‌دانند و اعتقاد دارند که با فقدان هر یک از آن دو، غرر و فساد مترتب نخواهد شد. و هر کجا که غرر موجود باشد، ولو ضرر هم نباشد موجب فساد قرارداد است و قرارداد باطل است. در قانون آمریکا کامل نبودن یک قرارداد مورد پذیرش است قراردادهای باز در حقوق این کشور انواع مختلفی دارد و باعث رونق معاملات تجاری در شرایط مختلف شده است. در حقوق ایران قاعده روشنی در ارتباط با این قراردادها وجود ندارد. شروط باز مندرج در این قراردادها در صورتی که در مورد زمان و یا مکان اجرای قرارداد باشد مشکلی ایجاد نمی کند اما در فرض مجهول بودن میزان ثمن و یا مبیع از آنجایی که شرط به ارکان اساسی عقد ارتباط پیدا می کند می تواند از اسباب بطلان آن باشد. می توان ماهیت مستقلی را برای این نوع از قراردادها در نظر گرفت به عنوان مثال در فرضی که ماهیت این قراردادها را جزء عقود غیرمعین بدانیم وجود شروط متعدد و مبهم در آن قابل توجیه است. حمایت از مصلحت عمومی و تجاری اقتضا می کند که قائل به صحت چنین قراردادهایی در قانون باشیم.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: قرارداد، قرارداد باز، قصد ، توافق، تکمیل قرارداد.

M.A. Thesis:

Jurisprudence and Legal Analysis of Open Contracts in Iran and America

An example of a new pattern of contracts is open contracts. These contracts came into being in the wake of economic and trade developments. If the parties to the contract can not agree on certain terms at the time of concluding the contract, specifying the details of these terms is postponed to the next time. In such an assumption, because the dimensions of the contract are not clear, the term states that the contract Re-concluded. There is disagreement among jurists about the validity of these contracts. Some consider these contracts to be invalid due to the lack of clarity of all its dimensions and, ultimately, the lack of intention to write them. From the jurisprudential point of view, regarding transactions and contracts, the most important factor in the validity and invalidity of the issue of gharr is that this principle also applies in open contracts. Accordingly, in addition to ignorance of the transaction, the jurists also consider the possibility of loss necessary and believe that the absence of either of them will not lead to arrogance and corruption. And wherever there is grievance, even if there is no loss, it corrupts the contract and the contract is void. Under US law, the imperfection of a contract is accepted. Open contracts in American law are of different types and have led to the prosperity of commercial transactions in different conditions. There is no clear rule in Iranian law regarding these contracts. The open conditions contained in these contracts do not pose a problem if they are about the time or place of the contract, but if the price is unknown or sold, since the condition is related to the basic elements of the contract, it can be the reason for its invalidity. Be. The independent nature of this type of contract can be considered. For example, if we consider the nature of these contracts as indefinite contracts, the existence of multiple and ambiguous conditions in it can be justified. The protection of public and commercial interests requires that we recognize the validity of such contracts in law.

Keywords: Keywords: contract, open contract, intention, agreement, contract completion