دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد بیدی، ۱۳۹۹

تأثیر عدالت سازمانی درک شده بر خدمات فوریت های پزشکی اورژانس بانقش میانجی رضایت شغلی

این پژوهش با هدف بررسی عدالت سازمانی درک شده بر اورژانس خدمات فوریت های پزشکی بانقش میانجی رضایت شغلی شهر سبزوار صورت گرفت. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تحقیق کلیه کارکنان فوریت های پزشکی به تعداد 180 نفر بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 121 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که انتخاب این افراد از جامعه آماری به صورت تصادفی طبقه ای نسبی صورت گرفت و پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و پرسشنامه اورژانس خدمات فوریت های پزشکی کیم و همکاران(2019) استفاده گردید پایایی پرسشنامه های مذکور به روش آلفای کرونباخ برای کل سوالات 858/0بدست آمد و روایی محتوای پرسشنامه نیز مورد تایید استاد راهنما قرار گرفت. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی ( میانگین، درصد فراوانی) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) بااستفاده از نرم افزار PLS; تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، عدالت توزیعی و رویه ای درک شده بر اورژانس خدمات فوریت های پزشکی تاثیر معناداری دارد رضایت شغلی بر اورژانس خدمات فوریت های پزشکی تاثیر معناداری دارد همچنین رضایت شغلی تاثیر عدالت سازمانی درک شده بر اورژانس خدمات فوریت های پزشکی را میانجی گری می کند

کلیدواژه‌ها: عدالت سازمانی ، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، رضایت شغلی

M.A. Thesis:

The effect of organizational justice as perceived by occupational drivers on traffic accidents: Mediating effects of job satisfaction Staff of Sabzevar University of Medical Sciences

This study was conducted with the aim of investigating the perceived organizational justice on the emergency medical services emergency department of Sabzevar Job Satisfaction. The present study was applied in terms of purpose and correlational in terms of descriptive-survey method and nature. The statistical population of the study included the research of all staff of emergency medical staff with 180 people. According to Morgan's table, 121 people were selected as a sample. Nihoff and Morman, Minnesota Job Satisfaction Questionnaire and Kim & et al. Emergency Medical Services Emergency Questionnaire (2019) were used. . Data obtained by descriptive statistical methods (mean, frequency) using SPSS software version 19 and inferential statistics (structural equation method) using PLS software; Was analyzed. The results showed that perceived distributive and procedural justice has a significant effect on the emergency medical services emergency. Job satisfaction has a significant effect on the emergency medical services emergency.

Keywords: Organizational Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, Job Satisfaction