دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود ادیب نیا، ۱۳۹۹

استقلال و تخصص کمیته ی حسابرسی و کیفیت گزارش گری مالی با نقش میانجی کیفیت حسابرسی

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر استقلال و تخصص کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی با نقش میانجی کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. بررسی ابعاد مختلف حاکمیت-شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت-ها محسوب می¬شود. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آن¬ها و همچنین از میزان کیفیت گزارش¬گری مالی شرکت آگاهی یابند. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین استقلال و تخصص کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. استقلال و تخصص کمیته¬ی حسابرسی به¬عنوان یکی از سازوکارهای مطلوب حاکمیت شرکتی، که از طریق نظارت بر رفتار گروه¬های اجرایی شرکت¬ها و ارائه¬ی راهکارهای سازنده به هیات¬مدیره باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی می-گردد. هم¬چنین بین استقلال کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه¬ی مثبت و معنادار وجود دارد ولی بین تخصص کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه¬ی منفی و معناداری وجود داشت. از طرفی بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشکری مالی رابطه¬ی مثبت و معنادار وجود دارد. نهایتا کیفیت حسابرسی ارتباط بین استقلال و تخصص کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را میانجی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ استقلال کمیته‌ حسابرسی- تخصص کمیته حسابرسی- کیفیت گزارشگری مالی- کیفیت حسابرسی

M.A. Thesis:

A Conceptual Framework for the Mediating Effect of Audit Quality on the Relationship between Audit Committee Attributes and Financial Reporting Quality

The main purpose of this study is to determine the effect of independence and expertise of the audit committee on the quality of financial reporting with the mediating role of audit quality in the Tehran Stock Exchange. The study of different dimensions of corporate governance and its impact on accounting variables is one of the topics to which special attention has been paid in the accounting literature. Creating value and increasing the wealth of shareholders in the long run is one of the most important goals of companies. Investors always want to know how successful managers are in using their capital, as well as the quality of the company's financial reporting. This research was conducted for a period of 5 years in the years 2014 to 2018. Sample data of the studied companies were analyzed by analyzing their availability by classifying them using Excel software and analyzing them using Ives software. The research results showed; There is a positive and significant relationship between the independence and expertise of the audit committee and the quality of financial reporting. Independence and expertise of the audit committee as one of the desirable mechanisms of corporate governance, which improves the quality of financial reporting by monitoring the behavior of corporate executive groups and providing constructive solutions to the board of directors. Also, there is a positive and significant relationship between the independence of the audit committee and the quality of the audit, but there was a negative and significant relationship between the expertise of the audit committee and the quality of the audit. On the other hand, there is a positive and significant relationship between audit quality and financial reporting quality. Finally, audit quality mediates the relationship between the independence and expertise of the audit committee and the quality of financial reporting.

Keywords: Keywords; Independence of the Audit Committee - Expertise of the Audit Committee - Quality of Financial Reporting - Quality of Audit