دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا مرادیان مغانی، ۱۳۹۹

مسئولیت پذیری اجتماعی، اجتناب مالیاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و شهرت شرکت

شهرت نوعی دارایی نامشهود و از مهم¬ترین و حیاتی¬ترین عناصر برای زنده ماندن سازمان است از این رو به عنوان معیار رقابتی و تمایز تعریف شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی، اجتناب مالیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی بر شهرت شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. به این منظور اطلاعات مربوط به 140 شرکت فعال در بورس طی سال¬های 1393 تا 1397 جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون لجستیک و داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی با شهرت شرکت رابطه¬ی معناداری دارند. اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و شهرت شرکت رابطه¬ی معناداری یافت نشد. توجه شرکت¬ها به مسئولیت پذیری اجتماعی موجب بهبود وجهه¬ی اجتماعی شرکت شده و این امر موجب تقویت شهرت آن می¬گردد در مقابل، اجتناب مالیاتی منجر به خدشه¬دار شدن چهره¬ی اجتماعی شرکت شده و از شهرت شرکت می¬کاهد.

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، اجتناب مالیاتی، عدم تقارن اطلاعاتی ، شهرت شرکت‌

M.A. Thesis:

Carporat Social Responsibility(CSR), Tax Avoidance, Information Asymmetry and Corporate Reputation

Reputation is an intangible asset and one of the most important and vital elements for the survival of an organization, Hence it is defined as a competitive criterion and distinction. . The present paper seeks to examine the effect of the carporat social responsibility, tax avoidance and information asymmetry on corporate reputation of companies admitted to the Tehran Stock Exchange Deals. To this end, information was collected on 140 active companies in the stock market during the years 2014 to 2018 and analyzed using the software EVIEWS. The research method is logit regression and the panel data. Based on the results of research and statistical tests, it can be said that there is a significant relationship between the carporat social responsibility and tax avoidance with the corporate reputation. but, there is no a significant relationship between the information asymmetry with the corporate reputation. Companies' attention to social responsibility has improved the company's social image and this strengthens its reputation, In contrast, tax avoidance tarnishes the company's social image and diminishes the company's reputation.

Keywords: Keywords: Carporat Social Responsibility (CSR), Tax Avoidance, Information Asymmetry and CorporateReputatio n