دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا قزی، ۱۳۹۹

تحلیل محتوایی هجرت در پنج اثر شاخص محمود دولت آبادی: بند، هجرت سلیمان، جای خالی سلوچ، کلیدر و روزگار سپری شده مردم سالخورده.

هجرت و مهاجرت در ایران و جهان و ادبیات مربوط به آن همواره وجود داشته است. هجرت چه در زندگی شخصی محمود دولت آبادی و چه در داستان های شاخص او نمود مشخصی دارد. مهاجرت جز لاینفک و ناگزیر زنذگی نویسنده، پدر و پدربزرگش بوده که دنباله ی آن در زندگی فرزندان و اطرافیان او هم قابل مشاهده است. در آثار شاخص دولت آبادی، مهاجرت مضمونی تکرار شونده و قابل اعتنا به شمار می رود که ناشی از دغدغه ی نویسنده راجع به آن است. داستان کوتاه «بند» داستان بلند هجرت سلیمان و رمان جای خالی سلوچ به مقوله ی هجرت پرداخته اند؛ اما زندگی شخصیت ها پس از هجرت ترسیم نگشته است. در کلیدر چگونگی زندگی شخصیت ها پس از هجرت ترسیم نگشته است. در کلیدر چگونگی زندگی شخصیت ها و نحوه ی زیست آن ها پس از مهاجرت تا حدودی پیگیری می شود؛ اما رمانی که به طور گستره تر به دنیای پس از هجرت مهاجران پرداخته، روزگار سپری شده مردم سال خورده است که حاشیه نشینی فراگیر آنان را در پایتخت نشان می دهد. این پایان نامه در هفت فصل آمده که فصل نخست در برگیرنده ی کلیات پژوهش، فصل دوم مبانی نظری پزوهش و فصل های سوم تا هفتم تحلیل محتوایی، نوع و انگیزه های مهاجرت در داستان ها و رمان های: بند، هجرت سلیمان، جای خالی سلوچ، کلیدر و روزگار سپری شده مردم سال خورده است.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: هجرت و مهاجرت، نوع مهاجرت، انگیزه های هجرت، تحلیل محتوایی هجرت، آثار شاخص محمود دولت آ

M.A. Thesis:

Emigrant content analysis in five key works of Mahmoud Dolatabadi (Band, Hijrat Soleiman, Seloch vacancy, Klidar, the old days of the elderly)

The migration in Iran and the world and its associated literature have always existed. Both the migration in the personal life of Mahmoud the migration in the personal life of Mahmoud Dowlatabadi and in the stories of his index has a clear definition. It is an integral part of the life of the author, his father and grandfather, whose sequence is also visible in the lives of his children an around him. In Dowlatabadi ' s index works, migration is a recurring and significant theme, which is a source of the author 's concern about it. The short story, the long story of Suleiman the magnificent, and the novel the void of Salouch deal with the category of emigration; but the lives of Salouch deal with the category of emigration; but the lives of the characters are not depicted after the migration. The Kelidar is to follow to some extent how the characters live and how they live after migration; but the novel that extends more the world after the exodus of immigrants is the rozegar-e-separi shode-ye-mardom-e-sal khorde, which show their pervasive marginalzation in the capital. This thesis has provided in seven chapters that the first chapter includes the overview of research, the second chapter of research theoretical foundations and chapters, the content stories, band, hejrat-e-soleyman, ja-ye-khali-ye-salouch and rozegar-e-separishode-ye-mardom-e-salkhorde

Keywords: Key words: migration, migration type, migration motivations, migration content analysis, mahmod dow