دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی ایرانمنش، ۱۳۹۹

مدیریت سود و طرحهای مالیاتی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی

در اجرای استراتژی¬های شرکت، تعیین ارزش بسیار مهم است، از طرفی مدیریت سود بر چگونگی استفاده مدیران از آن می¬تواند برای ارزش شرکت مضر و یا سودمند باشد. چنان¬چه مدیریت سود فرصت-طلبانه نبوده و در جهت منافع سهامداران باشد، منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر مدیریت سود و طرح¬های مالیاتی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 93 تا 97 در 142 شرکت انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ ¬که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی با ارزش شرکت رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود داشته ولی بین طرح¬های مالیاتی و ارزش شرکت رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. هم¬چنین کیفیت حسابرسی رابطه¬ی بین مدیریت سود و ارزش شرکت را به¬گونه¬ای منفی تحت تاثیر قرار می¬دهد ولی این متغیر بر رابطه¬ی بین طرح¬های مالیاتی و ارزش شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود - طرح‌های مالیاتی - ارزش شرکت - کیفیت حسابرسی

M.A. Thesis:

Earnings Management and Tax Planning on Firm Value with Audit Quality as Moderating Variable

In implementing company strategies, determining value is very important, on the other hand, profit management on how managers use it can be harmful or beneficial to the company's value. If profit management is not opportunistic and in the interests of shareholders, it will increase the value of the company. The main purpose of this study is to determine the impact of earnings management and tax plans on the value of the company with the moderating role of audit quality in the Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a 5-year period between 1993 and 1997 in 142 companies. Sample data of the studied companies were analyzed and their data were analyzed using Excel classification software and analyzed by Ives software. The results showed; There is a positive and significant relationship between earnings management and audit quality with company value, but there is a negative relationship between tax plans and company value and this relationship is also significant. Audit quality also negatively affects the relationship between profit management and company value, but this variable has a positive and significant effect on the relationship between tax plans and company value.

Keywords: Profit Management - Tax Plans - Company Value - Audit Quality