دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهنوش سادات ایمانی زاده، ۱۳۹۹

استقلال هیات مدیره و افشای مسئولیت اجتماعی با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی

بررسی ابعاد مختلف حاکمیت¬شرکتی و تأثیر آن بر متغیرهای حسابداری از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. که در این پژوهش به مهم¬ترین ویژگی¬های حاکمیت شرکتی یعنی هیأت¬مدیره و ساختار مالکیت پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر استقلال هیأت¬مدیره و افشای مسئولیت اجتماعی با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 92 تا 96 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین استقلال هیأت¬مدیره و افشای مسئولیت¬پذیری اجتماعی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. استقلال هیأت¬مدیره به¬عنوان یک ویژگی مطلوب در حاکمیت شرکتی می¬تواند بر رفتار شرکت¬ها و پذیرش تئوری¬های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. هم¬چنین مالکیت خانوادگی ارتباط بین استقلال هیأت¬مدیره و افشای مسئولیت¬پذیری اجتماعی را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز منفی و معنادار می¬باشد. در شرکت¬هایی که مالکیت خانوادگی وجود دارد منافع اقتصادی بیش از مسئولیت¬پذیری اجتماعی مورد توجه قرار می¬گیرد و متأسفانه در کشورهای در حال توسعه به این بینش دست نیافته¬اند که منافع اقتصادی با منافع اجتماعی گره خورده است زیرا زیرساخت¬های فرهنگی در این زمینه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: استقلال هیأت‌مدیره، مالکیت خانوادگی، افشای مسئولیت اجتماعی

M.A. Thesis:

Independence of the Board of Directors and disclosure of social responsibility with the role of adjusting family ownership

Examining the various dimensions of corporate governance and its impact on accounting variables is one of the topics that has received special attention in accounting literature. In this study, the most important features of corporate governance, ie board of directors and ownership structure, are discussed. The main purpose of this study is to determine the effect of board independence and disclosure of social responsibility with the role of adjusting family ownership in the Tehran Stock Exchange. This study was conducted for a period of 5 years between 2013-2017. Sample information of the studied companies was analyzed and analyzed after reviewing the availability of their information by collecting with the help of Class Excel software and with the help of software Eviews. The results showed that there was a positive relationship between the independence of the board of directors and the disclosure of social responsibility, and this relationship is also significant. The independence of the board of directors as a desirable feature of corporate governance can have a positive and significant impact on corporate behavior and acceptance of social theories. Family ownership also modulates the relationship between board independence and the disclosure of social responsibility, and communication is negative and significant. In companies with family ownership, economic interests are more important than social responsibility, and unfortunately in developing countries they have not achieved the insight that economic interests are tied to social interests because there is no cultural infrastructure in this area.

Keywords: board independence, family ownership, disclosure of social responsibility