دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابراهیم زارع، ۱۳۹۹

نقد و بررسی رمان های حسین خسروجردی

رمان‌نویسی در ایران سابقه‌ای بالغ بر صد سال دارد. رمان‌های حسین خسروجردی زیر عنوان‌های رمان تاریخی، رئالیستی و ناحیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. در رمان‌های حسین خسروجردی مسایل تاریخی، گاه منطبق بر واقعیت و گاه ساختگی و داستانی بیان می‌شود. شخصیت‌ها هم گاه واقعی و گاه غیر واقعی‌اند. آن‌ها از حیث زبان و نثر سعی می‌کنند، شبیه رمان‌های محمود دولت‌آبادی باشند؛ اما ریتم و آهنگ مناسب آن‌ها را ندارند. این پایان‌نامه در شش فصل تدوین شده است: فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم: مبانی نظری تحقیق آورده شده در فصل‌های بعدی، رمان‌های جهانبانان، تگرگ تاتار، یار و از مزرعه بیا پدر از حیث پیرنگ، زاویه دید، درون‌مایه، زمینه (زمان و مکان)، شخصیت‌پردازی، گفت‌وگو، نثر و زبان مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در پایان هر فصل نقد و نظر کلی درباره‌ی رمان موردنظر بیان گردیده است. در فصل ششم علاوه بر این‌ها، نتیجه‌گیری نیز ذکر شده. رمان‌های حسین خسروجردی از حیث نکات تاریخی، بومی نویسی و تتبعات زبانی قابل اعتنا هستند؛ اما از جهت پیرنگ و روایت داستانی از قوت آن‌چنانی برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها: نقد و بررسی، رمان‌های حسین خسروجردی، نکات تاریخی، تتبعات زبانی، پیرنگ

M.A. Thesis:

Review of Hossein Khosrow Jerdi's novels

Novel writing in Iran has a history of over hundred Years. Hossein Khosrowjerdi,s novels are examined under the headings of historical, realist and regional novels. In Hoseein Khosrowjerdi,s novels historical issues are some times expressed in accordance with reality and sometimes in a fictional way. The characters are sometimes real and sometimes unreal. The try to be similar to Mahmoud Dowlatabadi,s novels in terms of language and peose; But they do not have the right rhythm and melody. This disseratation is compiled in six chapters: chapter one Generalities of Research, The second chapter Presented the theorical foundations of the research. And in the following chapters the novels of jahanbanan, Tagarg- e- tatar, yar and Az mazra-e biya pedar, criticized in the terms of plot, viewing angle, them, time and place, charateztion, dialogue, prose and language. And at the end of each season, A general critique of the novel is given. In addition to these in the sixth chapter, conclusions are also mentioned. Hossein Khosrowjerdi,s novels, Remarkable in terms of history, localism and linguistic affiliation; But in terms of plot and storytelling, they do not have that much power.

Keywords: Review, Hossein Khosrowjerdi,s novels, Historical notes, Linguistic implications, Plot