دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه خدادادی، ۱۳۹۹

رابطه ی بین کمال گرایی و ذهن آگاهی با صمیمیت در خانواده دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی و ذهن آگاهی با تمایزیافتگی خود در دانشجویان متأهل بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد سبزوار در نیمسال دوم 99-1398 بوده است که تعداد150 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل: الف-پرسشنامه صمیمیت در خانواده الکسیس جی ، واکر و لیندا تامپسون(1983)، ب-پرسشنامه کمال گرایی فراست و همکاران(1991) و ج-پرسشنامه مهارت‌های ذهن آگاهی کنتاکی (2004)بودند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که کمال گرایی مثبت و ذهن آگاهی قادر به پیش بینی صمیمیت در خانواده در دانشجویان متأهل می‌باشند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که بین معیارهای شخصی، سازماندهی و کمال گرایی مثبت با صمیمیت در خانواده در سطح 01/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین نمره کل کمال گرایی و کمال گرایی منفی با صمیمیت در خانواده در سطح 05/0 رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین پذیرش گری و صمیمیت در خانواده در سطح 01/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نمره کل ذهن آگاهی و صمیمیت در خانواده در سطح 05/ رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. می‌توان گفت باید برای افزایش صمیمیت در خانواده باید به کمال گرایی و ذهن آگاهی توجه کرد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه‌ها: کمال گرایی ، ذهن آگاهی ، صمیمیت در خانواده، دانشجویان متأهل

M.A. Thesis:

the relationship between perfectionism and mindfulness with lntimacy in the family of married students of married students of islamic azad university sabzevar branch

The aim of this study was to investigate the relationship between perfectionism and mindfulness with family intimacy in married students. The present study is a descriptive correlational study. The statistical population included all married students of Sabzevar Azad University in the second 2019-2020 in which 150 people were selected as the sample by available sampling method. The instruments used in this study included: a) Alexis J, Walker and Linda Thompson (1983) Family Intimacy Questionnaire, b) Frost et al. (1991) Perfectionism Questionnaire and c) Kentucky Mindfulness Skills Questionnaire (2004). To test the research hypotheses, multivariate regression analysis with stepwise method and Pearson correlation were used. The results showed that positive perfectionism and mindfulness are able to predict family intimacy in married students. The results also show that there is a positive and significant relationship between personal criteria, organization and positive perfectionism with intimacy in the family at the level of 0.01. There is a negative and significant relationship between the total score of perfectionism and negative perfectionism with family intimacy at the level of 0.05. There is a positive and significant relationship between acceptance and i family intimacy at the level of 0.01. There is also a positive and significant relationship between the total score of mindfulness and family intimacy at the level of 0.05. It can be said that perfectionism and mindfulness should be considered in order to increase intimacy in the family.

Keywords: Keywords: perfectionism, mindfulness, family intimacy, married students