دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره تهوری، ۱۳۹۹

رابطه هوش معنوی و جوعاطفی خانواده با تحمل پریشانی دانش اموزان سبزوار سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و جو عاطفی خانواده با تحمل پریشانی دانش آموزان؛ و با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از میان کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه اول، شهر سبزوار، با جمعیت آماری حدود 10000 دانش آموز، نمونه ای به حجم 361 دانش آموز (شامل: 225 دانش آموز دختر و 136 دانش آموز پسر) و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005)، پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، و پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) استفاده شد که بخشی از پرسشنامه ها بصورت آنلاین تهیه گردیده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. و با نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل صورت گرفت. در بررسی فرضیه اصلی، جو عاطفی خانواده (009/0 =P) و هوش معنوی (027/0 =P) توانایی پیش بینی تحمل پریشانی را دارند. همچنین در بررسی فرضیات فرعی، بین هوش معنوی و تحمل پریشانی دانش آموزان (002/0 =P ، 163/0 =r) و بین جو عاطفی خانواده و تحمل پریشانی دانش آموزان (001/0 =P ، 179/0 =r) رابطه معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشانگر وجود رابطه بین هوش معنوی و تحمل پریشانی و همچنین رابطه بین جو عاطفی خانواده و تحمل پریشانی می باشد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: هوش معنوی، جو عاطفی خانواده، تحمل پریشانی

M.A. Thesis:

The relationship between spiritual intelligence and family atmosphere with distress tolerance among middle school students in sabzevar city 98-99

The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and emotional atmosphere of the family with distress tolerance of students sabzevar city , and a descriptive correlational method was used. In order to achieve the research goals, among middle school students in sabzevar city, with a population of approximately10,000 students, a sample of 361 students (including 225 female students and 136 male students) And were selected by multistage cluster sampling. Data were collected by Simmons and Gaher Distress Tolerance Questionnaire (2005), Hill Burn Family emotional atmospher Questionnaire (1964), and King's Spiritual Intelligence Questionnaire (2008). For data analysis, multivariate regression analysis and Pearson correlation coefficient were used. And analyzed with SPSS software 22. In studying the main hypothesis, family emotional atmosphere (P = /0009) and spiritual intelligence (P = /0027) are capable of predicting distress tolerance. Also, in the study of sub hypotheses, there is a significant relationship between spiritual intelligence and distress tolerance among students (P = /0002 , r = /0163) and between family emotional atmosphere and distress tolerance of students (P = /0001 , r = /0179). The results of this study indicate that there is a relationship between spiritual intelligence and tolerance of distress and also the relationship between family emotional atmosphere and distress toleran

Keywords: Key words:spiritual Intelligence,Family Emotinal Stress,Distress Tolerance.