دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم یوسفی، ۱۳۹۹

رابطه درگیری تحصیلی؛خودپنداره تحصیلی و سبک مدیریت کلاسی با تفکرانتقادی دانش آموزان دبیرستان های شاهد شهرستان سبزواردرسال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و سبک مدیریت کلاسی با تفکرانتقادی دانش آموزان دبیرستان‌های شاهد شهرستان سبزواردرسال تحصیلی 99-1398 انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان‌های شاهد شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 می‌باشند. تعداد کل دانش آموزان مدارس 260 نفر می‌باشد (115 دختر و 145 پسر) که از این میان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نسبی و طبق جدول مورگان 220 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آنها پخش شد. جهت شناسایی عوامل اثرگذار (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده گردید. (پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391) - پرسشنامة خودپندارة تحصیلی یسن چن (2004)، پرسشنامه سبکهای مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (1986)، پرسشنامه تفکر انتقادی فاسیون (1990)) تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss ویراست 21 در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد و دراستنباطی آزمون نرمالیتی، رگرسیون، چند متغیره و تحلیل مسیر و همبستگی استفاده گردید. بر اساس اطلاعات موجود درگیری تحصیلی در حالت معناداری (11/1) به دست آمده است، نشان می¬دهد که دارای اثر مستقیم بر تفکر انتقادی نیست ولی با میانجی متغیر سبک مدیریت کلاس، بر تفکر انتقادی اثر دارد و سبک مدیریت کلاس دارای اثر مثبت و مستقیم برابر (80/8) در حالت معناداری بر تفکر انتقادی می¬باشد و با توجه به اینکه خود پنداره تحصیلی در حالت معناداری (54/1) به دست آمده است نشان می¬دهد که دارای اثر مستقیم بر تفکر انتقادی نیست و با میانجی سبک مدیریت کلاس بر تفکر انتقادی اثر منفی دارد. لذا فرضیه اصلی پژوهش در خصوص رابطه متغیر سبک مدیریت کلاس بر تفکر انتقادی تأیید می¬گردد ولی در خصوص اثر مستقیم دو متغیر درگیری تحصیلی و خودپنداره تحصیلی تأیید نمی¬شود و این دو متغیر به واسطه¬ی سبک مدیریت کلاس، بر تفکر انتقادی اثر غیر مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، سبک مدیریت کلاسی، تفکرانتقادی.

M.A. Thesis:

The Relationship between Academic Involvement and Academic Self-Concept; Classroom Management Style by Critical Thinking of Students in Witness High Schools in Sabzevarsal ۲۰۱۹-۲۰۲۰

The aim of this study was to investigate the relationship between academic conflict; Academic self-concept and classroom management style were done with critical thinking of students of Shahed high schools in Sabzevar during the academic year of 2010-2011. The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of descriptive nature. The statistical population includes all students of Shahed high schools in Sabzevar city in the academic year 2009-2010. The total number of school students is 260 (115 girls and 145 boys), of which 220 were selected by simple relative classification sampling method according to Morgan table and a questionnaire was distributed among them. Standard questionnaires were used to identify the effective factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats). (Zarang Academic Conflict Questionnaire (2012) - Jessen Chen Academic Self-Concept Questionnaire (2004), Wolfgang and Glickman Classroom Management Styles Questionnaire (1986), Fasion Critical Thinking Questionnaire (1990)) Data analysis using SPSS software version 21 at the statistical level Descriptive was used using the statistical characteristics of frequency, percentage, mean and standard deviation and in inferentiality, normality test, regression, multivariate and path analysis and correlation were used. Based on the available information, academic engagement has been obtained in a significant state (1.11), shows that it does not have a direct effect on critical thinking, but through the variable of class management style, has an effect on critical thinking and class management style has an effect. Is positive and direct equal to (8.80) in a significant state on critical thinking and considering that the academic concept itself has been obtained in a significant state (1.54) shows that it has no direct effect on critical thinking. And mediated by class management style has a negative effect on critical thinking. Therefore, the main hypothesis of the research regarding the relationship between class management style variable and critical thinking is confirmed, but regarding the direct effect of two variables of academic engagement and academic self-concept is not confirmed and these two variables have an effect on critical thinking through classroom management style. They have indirect. .

Keywords: Keywords: Academic Conflict, Academic Self-Concept, Classroom Management Style, Critical Thinking