دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام خسروجردی، ۱۳۹۹

رابطه میزان التزام عملی به نماز وجهت گیری مذهبی با هوش معنوی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سبزوار سال تحصیلی۱۳۹۹-۱۳۹۸

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 6500 نفر بود که از این میان 200 نفر به روش غیرتصادفی و بصورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها پخش شد. ابزار گردآوری پژوهش سه پرسشنامه هوش معنوی کینگ(2008)، پرسشنامه التزام عملی به نماز انیسی(1389) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس(1967) بود. برای تحلیل داده در سطح آمار توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده گردید و در استنباطی از رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد و برای انجام این عملیات از نرم افزار spss ویرایش 23 استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان التزام عملی به نماز و جهت گیری مذهبی می توانند هوش معنوی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سبزوار سال تحصیلیل 99-1398 را پیش بینی کند. اطلاعات موجود نشان می دهد که میزان ضریب همبستگی چندگانه (0/671) نشان دهنده رابطه قوی بین التزام عملی به نماز و جهت گیری مذهبی با هوش معنوی می باشد و ضریب تعیین تعدیل شده، نشان می دهد که 0/447 از تغییرات در متغیر وابسته مربوط به متغیرهای مستقل می باشد.

کلیدواژه‌ها: التزام عملی - نماز - جهت گیری مذهبی - هوش معنوی

M.A. Thesis:

The Relation ship between Practical Commitment to Prayer and Religious Orientation With spiritual Intelligenceice in First High School FemaleStudents in Sabzevar٫ ۲۰۱۹_۲۰

This research is of practical purpose in terms of descriptive information collection method. The statistical population included 6,500 female high school students in Sabzevar in the academic year of 2019-2020, of which 200 were selected by non-random sampling and available as a sample and a questionnaire was distributed among them. Research collection tool: three questionnaires; The King (2008) Spiritual Intelligence Scale was the Anisi Practical Commitment Questionnaire (2010) and the Allport and Ross (1967) Religious Orientation Questionnaire. For data analysis at the level of descriptive statistics, the statistical characteristics of frequency, percentage, mean and standard deviation were used. In inference, regression and correlation coefficient were used. To perform this operation, SPSS software version 23 was used. the results showed that; The degree of practical commitment to prayer and religious orientation can predict spiritual intelligence in female high school students in Sabzevar in the academic year 2019-20. The available data show that the coefficient of multiple correlation (0.671) indicates a strong relationship between practical commitment to prayer and religious orientation with spiritual intelligence and the adjusted coefficient of determination shows that 0.447 of the changes in The dependent variable is related to the independent variables.

Keywords: Practical Commitment, Prayer, Religious Orientation, Spiritual Intelligence