دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه مهرابادی، ۱۳۹۹

رابطه بین فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری و بازسازی دانشجویان با سلامت روانی آن ها

دانشجویان، پویاترین قشر هر جامعه ای را تشکیل می دهند و سلامت این قشر تا حد زیادی لازمه سلامت بسیاری از آحاد جامعه است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری و بازسازی دانشجویان با سلامت روانی آن¬ها در سال تحصیلی 99-1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری به تعداد 7000 نفر بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 364 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ای نسبی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه فضای سبز لطفی و همکاران (1393)، بازسازی رحیمی (1388) و سلامت روانی گلدبرگ (1972) استفاده شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی محتوا و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از نرم¬افزار Spss25 و آزمون¬های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تی تک نمونه¬ای استفاده گردید. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) بین فضای سبز دانشگاه و سلامت روانی دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین بازسازی دانشجویان و سلامت روانی آنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) سلامت روانی دانشجویان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 4) دانشگاه حکیم سبزواری از نظر فضای سبز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها: فضای سبز، بازسازی، سلامت روانی دانشجویان، دانشگاه حکیم سبزواری