دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بتول حامدنیا، ۱۳۹۹

رابطه بین میزان التزام به فرضیه نماز با اضطراب مرگ و هوش معنوی در طلاب علوم دینی شهرستان سبزوار

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین میزان التزام به فریضه نماز با اضطراب مرگ و هوش معنوی در طلاب علوم دینی شهرستان سبزوار می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بر این اساس، تعداد 148 نفر از طلاب علوم دینی شهرستان سبزوار در بازه زمانی 98-99 با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب، و پرسشنامه های التزام به عبادت انیسی و همکاران (1389)؛ اضطراب مرگ تمپلر و هوش معنوی بدیع و همکاران (1389) بین آن ها توزیع گردید. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و چندگانه به روش همزمان در نرم افزار Spss-23 تجزیه، و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که التزام به فریضه نماز اضطراب مرگ را پیش بینی می کند. بدین صورت که اگر التزام به فریضه نماز به اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر به اندازه 957/0 نمرات اضطراب مرگ را کاهش می دهد. همچنین متغیر التزام به فریضه نماز می تواند هوش معنوی را نیز پیش بینی کند. یعنی اگر التزام به فریضه نماز به اندازه یک واحد افزایش یابد، این تغییر به اندازه 708/0 نمرات هوش معنوی را افزایش می دهد

کلیدواژه‌ها: التزام به فریضه نماز، هوش معنوی، اضطراب مرگ، طلاب علوم دینی.

M.A. Thesis:

The relationship between the degree of commitment to the prayer hypothesis with death anxiety and spiritual intelligence in students of religious sciences in Sabzevar city

The aim of this study was to investigate the relationship between the degree of commitment to prayer with anxiety about death and spiritual intelligence in students of religious sciences in Sabzevar city. The research method is descriptive-correlational. Based on this، 148 students of religious sciences in Sabzevar city were selected in the period of 98-99 with cluster sampling method، and questionnaires of commitment to worship (Anisi et al.، 2010); Anxiety about Templer's death and spiritual intelligence (Badie et al.، 2010) were distributed among them. Data were analyzed and analyzed simultaneously in Spss-23 software using Pearson correlation tests and simple and multiple linear regression. The results showed that Commitment to the prayer duty predicts death anxiety. Thus، if the obligation to pray increases by as much as one unit، this change will reduce death anxiety scores by 0.957. Also، The variable of adherence to the duty of prayer can also predict spiritual intelligence. That is، if the obligation to pray increases by one unit، this change increases the score of spiritual intelligence by 0.708.

Keywords: : Commitment to prayer، spiritual intelligence، death anxiety، Students of religious sciences.