دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام پوربشیری، ۱۳۹۹

فن ترسیم نقشه ذهنی : با تاکید بر عملکرد زبان آموزان پایین تر از سطح متوسط ایرانی در آزمون واژگان

چکیده: در این تحقیق امکان استفاده از نقشه ذهنی در آموزش و یادگیری لغات انگلیسی به صورت تئوری را تحلیل می کنیم .قبل از هرآزمایش یا سایر تحقیقات تجربی ، این مطالعه اولیه از روش کیفی و کمی اقتباس میکند، عمدتا تجزیه و تحلیل ویژگی های نقشه ذهنی و اساس علمی برای استفاده از نقشه ذهنی در آموزش و یادگیری لغات انگلیسی می باشد. به علاوه برای پاسخ به سوالات تحقیق آزمونی بین 10 نفر از شرکت کنندگان دختر و پسر برگزار شد تا مشخص شود تحقیق به طور ضمنی معلمان و دانش آموزان زبان خارجی انگلیسی را برای ترکیب ذهنیت فرایندهای آموزشی آنها به عنوان یک تکنیک موثر برای آموزش و یادگیری ترغیب می کند. واژگان انگلیسی چالشی برای آموزش زبان خارجی انگلیسی ویادگیری می باشد .بیشتر دانش آموزان وقت زیادی را صرف مطالعه واژگان انگلیسی می کنند ، اما نتیجه اغلب دانش آموزان ناامید کننده و ناخوشایند هستند در حالی که بسیاری از دانش آموزان واژگان را از طریق زبان یاد می گیرند. حفظ ، که کسل کننده است و اشتیاق دانش آموزان را برای یادگیری کاهش می دهد. بنابراین ، یافتن ابزاری موثر برای کمک به دانشجویان در یادگیری واژگان زبان انگلیسی مطلوب است.نقشه ذهنی ابزاری برای تفکر است که براساس تفکر واگرا می باشد، ساختاری از دانش است که برای هر کلمه هدف،به منظور پیوند دادن آن با سایر کلمات یا مفاهیم مرتبط ساخته می شود.بنابراین ، یادآوری یک واژه واژه دیگر را بر می انگیزد. آن همچنین شامل کلمات ، تصاویر ، رنگ ، تصاویر و گرافیک ، ساخت یادگیری اطلاعات به صورت واضح بصری می باشد. استفاده از نقشه های ذهنی در یادگیری مطابق با نظریه دانش تجسم ، پردازش اطلاعات نظریه و تئوری علم مغزی می باشد. کلمات کلیدی: نقشه ذهنی، عملکرد آزمون، واژگان، تصویرسازی.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: نقشه ذهنی، عملکرد آزمون، واژگان، تصویرسازی.

M.A. Thesis:

mind mapping technique :a focus on vocabulary test performance of iranian lower _ intermediate efl learners

In this research, an attempt was made to analyze and empirically. The feasibility of using the Mind Map in teaching and learning English vocabulary both theoretically. Prior to any trials or other empirical research, this initial study adopts the qualitative and quantitative methodology, mainly analyzing the features of the Mind Map and the scientific basis for using the Mind Map in teaching and learning English vocabulary. In addition, to answer the research questions, a test was conducted between ten male and female participants to determinetheimplication of the study is to encourage English foreign language teachers and students to incorporate the Mind Map into their educational process as an effective technique for teaching and learning English vocabulary. English vocabulary constitutes a challenge for English foreign language teaching and learning. Most students spend a lot of time studying English vocabulary, but the result is often frustrating and unsatisfactory when so many students learn vocabulary by rote memorization, which is boring and dampens students’ enthusiasm for learning. Therefore, it is desirable to find an effective tool to help students learn English vocabulary. The Mind Map is a thinking tool that, based on divergent thinking, builds up a structure of knowledge for each target word by associating it with other related words or concepts. Thus, recalling one vocabulary word will prompt the other related items. It also incorporates words, pictures, color, images and graphics, making learning information a vividly visual format. Using Mind Maps in learning is in conformity with the theory of knowledge visualization, information processing theory and brain science theory. Keywords: Mind Map; Test performance; vocabulary; Visualization.

Keywords: Keywords: Mind Map; Test performance; vocabulary; Visualization.