دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد شایگان فر، ۱۳۹۹

رابطه بین محرک های تنش زای شغلی،سلامت روانی با نقش میانجی حمایت اجتماعی مدیران در بین کارکنان آموزش و پرورش سبزوار

پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین محرک های تنش زای شغلی، سلامت روانی با نقش میانجیگری حمایت اجتماعی مدیران در بین کارکنان آموزش و پرورش سبزوار انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش سبزوار به تعداد 318 نفر می باشد که از این میان و طبق جدول مورگان 187 نفر بصورت نسبی انتخاب و پرسشنامه بین آنها پخش گردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش¬نامه¬ی تنش شغلی ، پرسش-نامه¬ی سلامت روانی و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادلات ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS 21 استفاده گردید و در آمار توصیفی از فراوانی، جدول فراوانی، نمودار و میانگین و انحراف معیار استفاده شد. نتایج نشان می¬دهند تنش شغلی دارای اثر منفی و مستقیم برابر (79/0-) در حالت استاندارد و (5/12-) در حالت معناداری بر سلامت روان می¬باشد و نتیجه می¬گیریم با کمتر شدن تنش شغلی، سلامت روان افزایش می¬یابد و متغیر حمایت اجتماعی ادراک شده تاثیر تنش شغلی بر سلامت روان را میانجی¬گری می¬کند و با توجه به عدد به دست آمده در حالت معناداری (41/4-) که بالای 96/1- است، نتیجه می¬گیریم که این متغیر به خوبی اثر تنش شغلی بر سلامت روان را میانجی¬گری می¬کند.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها: تنش شغلی، سلامت روانی، حمایت اجتماعی، کارکنان آموزش و پرورش سبزوار.

M.A. Thesis:

Relationship between job stressors, mental helth and mediating role of managers' social support among sabzevar education staff

The aim of this study was to investigate the relationship between stressful job stimuli, mental health and the mediating role of managers' social support among Sabzevar education staff. The research is applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive information is of correlation type. The statistical population includes all education staff in Sabzevar, 318 of which, according to Morgan's table, 187 people were selected and a questionnaire was distributed among them. Data collection tools include Job Stress Questionnaire, Mental Health Questionnaire and Multidimensional Perceived Social Support Questionnaire. SPSS 21 software was used to analyze the data and test the hypotheses using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. In descriptive statistics, frequency, frequency table, graph and mean and standard deviation were used. The results show that job stress has a negative and direct effect equal to (-0.79) in standard mode and (-12.5) in significant condition on mental health and we conclude that with decreasing job stress, health The psyche increases and the perceived social support variable mediates the effect of job stress on mental health and according to the number obtained in the significant state (-4.41) which is above -1.96, the result We find that this variable mediates well the effect of job stress on mental health.

Keywords: Keywords: Job Stress, Mental Health, Social Support, Sabzevar Education Staff.