دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالحسن شکرالهی، ۱۳۹۹

ریسک بازار و عملکرد مالی شرکت

چکیده این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین درجه اهرم مالی،ارزش دفتری به ارزش بازار و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس اوراق و بهادار تهران می‌باشند که تعداد 104 شرکت طی سال های 1391 الی 1397با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، روش داده‌های ترکیبی می‌باشد در این مطالعه برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم‌افزار Eviews10 بهره گرفته‌شده است.یافته های پژوهش حاکی از تایید شدن هر دو فرضیه تحقیق است به طوری که ضریب متغیر درجه اهرم مالی ، 0.0035 بوده که نشان‌دهنده تأثیر مثبت در عملکرد شرکت ها می‌باشد و همچنین ضریب متغیر ارزش دفتری به ارزش بازار ، 0.007 بوده که نشان‌دهنده تأثیر مثبت در عملکرد شرکت ها نتایج آزمون فرضیات نشان داد که درجه اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها تاثیر معنادری دارد و همچنین ارزش دفتری به ارزش بازار بر عملکرد شرکت ها تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: ریسک بازار، عملکرد، اهرم مالی

M.A. Thesis:

Markat risk and financial performance of compani

Abstract The aim of this study was to investigate the relationship between market risk and the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the study is the Tehran Stock Exchange companies, of which 104 companies were selected during the years 1391 to 1397 with the necessary conditions. In this study, a multivariate linear regression model was used to test the hypotheses. The statistical method used in this research is the combined data method. In this study, Eviews10 software was used to analyze the data. The results of the hypothesis test showed that the degree of financial leverage has a significant effect on the performance of companies and also the book value to the market value has a significant effect on the performance of companies. Keywords: market risk, performance, financial leverage Keywords: market risk, performance, financial leverage Keywords: market risk, performance, financial leverage Keywords: market risk, performance, financial leverage Keywords: market risk, performance, financial leverage

Keywords: Keywords: market risk, performance, financial leverage