دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی دولت ابادی، ۱۳۹۹

رابطه ی بین شیوه های مدیریت دانش و نوآوری شرکت با توجه به نقش میانجی کاربرد دانش

در محیط پویا و رقابتی امروز، سازمانها به شدت به افزایش توانمندی های نوآوری خود نیاز دارند و این مهم تنها در سایه توجه به منبع ارزشمند دانش و قابلیت خلق و به کار گیری آن حاصل می گردد. نوآوری سازمانی بدون وجود مدیریت دانش مشارکتی و پویا ظهور پیدا نخواهد کرد و به همین دلیل نفس وجود مدیریت دانش، اهمیت خیلی زیادی برای سازمانها پیدا کرده است. مدیریت دانش، جهت ایجاد ارزش در محیط به شدت پیچیده و پویای امروزی، عملکرد نوآوری را عاملی حیاتی برای سازمانها قلمداد می کند. در پژوهش حاضر به رابطه بین شیوه های مدیریت دانش و نوآوری شرکت با توجه به نقش میانجی کاربرد دانش پرداخته می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان فولاد سبزوار می باشند که 110 نفر از این تعداد بعنوان نمونه با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد جیمنز و دیگران(2008)-پنیادز(2006)-پراجگو و سوهل(2006)- کنراد و نیومن (1999)-گابریل و همکاران(2015) در ابعاد انتشار دانش، تولید دانش، ذخیره دانش، کاربرد دانش و نوآوری می باشد که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 930/0، 898/0، 918/0، 948/0، 920/0 بدست آمد که ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/0 بیانگر پایایی متغیر ها می باشد که بر اساس مقیاس پنج مرتبه ای لیکرت تهیه و تدوین شده است. تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS 24 انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بدین صورت است که بین انتشار دانش و کاربرد دانش رابطه ای وجود ندارد اما بین تولید دانش و کاربرد دانش همچنین ذخیره دانش و کاربرد دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین انتشار دانش و نوآوری همچنین ذخیره دانش و نوآوری رابطه ای وجود ندارد اما بین تولید دانش و نوآوری همچنین کاربرد دانش و نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت مشخص شد که کاربرد دانش رابطه بین انتشار دانش و نوآوری همچنین رابطه بین تولید دانش و نوآوری را میانجی گری نمی کند اما کاربرد دانش توانایی میانجی گری رابطه بین ذخیره دانش و نوآوری را دارد.

کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش-انتشار دانش-تولید دانش-ذخیره دانش-نوآوری-کاربرد دانش

M.A. Thesis:

The relationship between knowledge management practices and corporate innovation with regard to the mediating role of knowledge application

In today's dynamic and competitive environment, organizations desperately need to increase their innovation capabilities, and this can only be achieved by paying attention to a valuable source of knowledge and the ability to create and use it. Organizational innovation will not emerge without participatory and dynamic knowledge management, and therefore the very existence of knowledge management has become very important for organizations. Knowledge management, in order to create value in today's highly complex and dynamic environment, considers innovation performance as a vital factor for organizations. In the present study, the relationship between knowledge management methods and company innovation with respect to the mediating role of knowledge application is discussed. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey data collection method. The statistical population of this study is Sabzevar Steel employees, 110 of whom have been selected as a sample by simple random method. Data collection tools were standard questionnaires of Jimmins et al. (2008) -Peniads (2006) -Prajgo and Sohel (2006) -Conrad and Newman (1999) -Gabriel et al. (2015) in the dimensions of knowledge dissemination, knowledge production, knowledge storage Is the application of knowledge and innovation, the reliability of which was obtained through Cronbach's alpha coefficient of 0.930, 0.898, 0.918, 0.948, 0.920, respectively, which Cronbach's alpha coefficient greater than 0.7 indicates the reliability of the variable Is based on a five-point Likert scale .Statistical analysis of data was performed using structural equation modeling with AMOS 24 software. The results of the research show that there is no relationship between knowledge dissemination and knowledge application, but there is a positive and significant relationship between knowledge production and knowledge application as well as knowledge storage and knowledge application. There is no relationship between knowledge dissemination and innovation as well as knowledge storage and innovation, but there is a positive and significant relationship between knowledge production and innovation as well as the application of knowledge and innovation. Finally, it was found that the application of knowledge does not mediate the relationship between knowledge dissemination and innovation, nor the relationship between knowledge production and innovation, but the application of knowledge has the ability to mediate the relationship between knowledge storage and innovation.

Keywords: Knowledge management-knowledge dissemination-knowledge production-knowledge storage-innovation-knowl